1. október – Medzinárodný deň starších ľudí

List prezidentky ESU k 33. Medzinárodnému dňu starších ľudí

„Plnenie sľubov Všeobecnej deklarácie ľudských práv pre starších ľudí: naprieč generáciami“

Vážení kolegovia a milí priatelia,

1. októbra tohto roku si spoločne pripomenieme 33. Medzinárodný deň starších ľudí (UNIDOP). Tento deň má svoj význam, pretože sa snažíme:
➢ zvýšiť povedomie o príležitostiach a výzvach, ktoré prinášajú demografické zmeny;
➢ poukázať na cenné úlohy, ktoré starší ľudia zohrávajú v našej spoločnosti;
➢ rozšíriť pozvanie pre všetkých, aby prijali a pripravili sa na spoločnosť charakterizovanú dlhovekosťou.
Počas niekoľkých posledných desaťročí sa priemerná dĺžka života predĺžila vo všetkých európskych členských štátoch, pričom demografické zmeny sa stali neoddeliteľnou súčasťou politiky. Máme všetky dôvody na oslavu dlhovekosti, ale rovnako nevyhnutné je, aby sme podporovali starších ľudí prostredníctvom prístupu k politike starnutia založeného na ľudských právach.
Vo svojej funkcii prezidentky Európskej únie seniorov (ESU) som rada, že môžem vyjadriť naše odhodlanie a víziu prístupu zameraného na ľudské práva pri formovaní všetkých európskych politík súvisiacich s demografickými zmenami. Počas nedávneho vládneho obdobia EÚ urobila Európska komisia kľúčové rozhodnutie o začlenení novej vízie, najmä s dôrazom na integráciu starnutia počas celého života. Vyzývame na zachovanie základných európskych hodnôt, akými sú ľudská dôstojnosť, demokracia a solidarita, aby sme zabezpečili blahobyt pre všetky generácie a na nikoho nezabudli.
Prijmime našu úlohu aktívnych občanov v rámci občianskej spoločnosti, bez ohľadu na naše bydlisko, či už v komunite alebo v opatrovateľskom zariadení. Našou povinnosťou je chrániť našich zraniteľných spoluobčanov, posilniť postavenie rodinných príslušníkov, priateľov a členov komunity a zabezpečiť, aby každý mohol zostarnúť dôstojne – teraz aj v budúcnosti. Konajme už dnes, aby sme posilnili budúce generácie a zabezpečili jasnejší zajtrajšok pre všetkých.
Drahí priatelia,
v roku 2023, keď si pripomíname 75. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv (UDHR), medzinárodné spoločenstvo vyzýva, aby sme venovali pozornosť téme: „Plnenie prísľubov Všeobecnej deklarácie ľudských práv pre starších ľudí: naprieč generáciami“. Pred 75 rokmi Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov prijalo Všeobecnú deklaráciu ľudských práv1), monumentálny dokument v dejinách ľudských práv. Ide o prvý dokument, ktorý formuluje základné ľudské práva, ktoré majú byť všeobecne chránené.
Posledné roky ukázali, že starší ľudia čelia jedinečným výzvam v rôznych situáciách, ako je pandémia COVID-19, extrémne poveternostné javy spôsobené klimatickými zmenami a dopady digitalizácie na spoločenské štruktúry. Často sa stretávajú s diskrimináciou na základe veku v inštitúciách, postojoch a postupoch. Nedávny výskum Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) poukázal na nedostatky v implementácii medzinárodných a vnútroštátnych právnych rámcov pre starších ľudí.2) Systémové a štrukturálne bariéry pretrvávajú v oblastiach ako zamestnanosť, životná úroveň, možnosti vzdelávania a prístup k službám a zdrojom, všetko v dôsledku postojov založených na veku, diskriminačných zákonov a politík.
V reakcii na to starší ľudia a ich združenia podnikajú proaktívne kroky na prevenciu a zníženie týchto hrozieb. V mene starších ľudí vyhlasujeme: „Digitálna éra? Aj moja éra!“3) Staršia generácia je pripravená a ochotná podieľať sa na tvorbe politiky, ktorá sa ich dotýka, čo je základným predpokladom pre navrhovanie efektívnych riešení výziev a príležitostí, ktorým čelí.
Vážení kolegovia,
Zasadzujeme sa za posilnenie postavenia seniorov, pričom zdôrazňujeme význam ich aktívneho zapojenia sa do rozhodnutí, ktoré priamo ovplyvňujú ich životy. Spoločnosť priateľská k veku povzbudzuje starších občanov, aby zostali zapojení a aktívne sa zapájali, dokonca aj v prípade neočakávaných kríz. Sme jednotní za Európu a jej základné hodnoty ľudskej dôstojnosti, mieru, demokracie a solidarity, a bránime tieto hodnoty ako základné princípy pre ľudí na celom svete. Oslávme s radosťou UNIDOP. Vážme si ďalšie roky života, ktoré teraz zdobia životy toľkých ľudí. Spoločne vybudujme mosty solidarity, ktoré presahujú hranice a generácie a zabezpečia, aby všetci ľudia mohli starnúť dôstojne a aby sa na nikoho nezabudlo.
S pozdravom

An Hermans
prezidentka Európskej únie seniorov

1) https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2021/03/udhr.pdf
2) http://fra.europa.eu/en/publication/2023/older-people-digital-rights
3) https://rm.coe.int/digital-literacy-for-seniors-print/1680a6ce9e

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach