Vitajte na stránkach ZKS

Združenie kresťanských seniorov Slovenska (ZKS) je občianske združenie orientované na zvýšenie kvality života seniorov a ich zaradenia do spoločnosti.

Jeho cieľom je rozvoj duchovného a hmotného dobra staršej generácie, rozvíjanie občianskeho, národného a kresťanského povedomia členov a sympatizantov a podporovanie medzigeneračnej spolupráce, solidarity a života vo viacgeneračných rodinách.

Organizujeme podujatia, ktoré prispievajú k jednote, k povzbudeniu ľudí a k priateľskému spolužitiu generácií. Združujeme asi 4500 seniorov v 70 kluboch, ktorých náplňou sú prednášky, školenia, kultúrne podujatia, edičná činnosť, púte, tematické zájazdy, turistické a športové podujatia a medzinárodné styky.
ZKS je členom Európskej únie seniorov (ESU), ktorá združuje seniorské organizácie blízke stranám, ktoré sa združujú v Európskej ľudovej strane ( EPP). Zúčastňujeme sa na podujatiach ESU, spolupracujeme najmä s kresťanskými seniormi v ČR, Maďarsku, Poľsku, Nemecku a Rakúsku.
ZKS chce spájať seniorov na miestnej, regionálnej a celoslovenskej úrovni k aktívnemu zapojeniu do spoločenského života, vyjadrovaniu sa k spoločenským problémom a k ich riešeniu. Chceme, aby seniori napriek problémom žili tvorivo, radostne a plnohodnotne, aby sa rozvíjala medzigeneračná spolupráca a radostný život viacgeneračných rodín.

ZKS je zastúpené v Rade vlády pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie. ZKS je tiež členskou organizáciou Fóra kresťanských inštitúcií, aktívne sa podieľa na jeho činnosti.

Čo môžu ponúknuť kluby ZKS?
Kluby sú miestom neformálneho stretávania seniorov, ktorým sú blízke kresťanské hodnoty, miesta vzdelávania a spolupráce, aj v spoločenstve s farnosťou a s inými organizáciami kresťanského zamerania.

Práca klubov zahŕňa:
Prednášky a semináre na rôzne témy:
aktuálne problémy
zdravie a voľný čas
tvorivý a bezpečný život
dobrovoľníctvo v prospech iných
Púte, poznávacie a kultúrne zájazdy
Besedy a stretnutia so zaujímavými ľuďmi
Návštevy kultúrnych podujatí
Stretnutia nad Svätým písmom
Športové podujatia a kurzy, turistické vychádzky
Ponuky na oddychovú a liečebnú starostlivosť
Kurzy informačnej gramotnosti a komunikácie na Internete
Posedenie pri hudbe a speve

Časopis ZKS Generácie
ZKS vydáva 3-4 krát ročne časopis o medzigeneračnej spolupráci a solidarite Generácie (formát A4, 50 strán, farebné fotografie). Bezplatne ho distribuujeme klubom ZKS.

Spolupráca so samosprávou
Kluby a územné centrá spolupracujú s miestnou a regionálnou samosprávou a ďalšími organizáciami s cieľom využiť tvorivý potenciál, skúsenosti a vedomosti seniorov. Ide najmä o snahu o zmeny v prístupoch, politikách a praxi voči seniorom, ale aj v oblasti sociálnej, zdravotnej, celoživotného vzdelávania, kultúry, športu a duchovných potrieb. Podporujeme aktívny prístup a zodpovednosť za vlastný život, solidaritu a spoluprácu generácií.
Je Váš ideál ľudská spoločnosť založená na spravodlivosti a spoločnom dobre?
Chcete, aby Váš hlas znel spolu s druhými v prospech lepšieho Slovenska?

VSTÚPTE DO ZDRUŽENIA KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA

Sme tu preto, aby sme zjednotili sily seniorov v slovenskej spoločnosti. Chceme spolu s Vami navrhovať riešenia a vrátiť do spoločnosti nádej.

Pridajte sa k nám, naučte sa s nami umeniu starnúť s radosťou v srdci.

Peter Mach
predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach