Finančný poriadok

Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Bajkalská 25, 821 01 Bratislava

FINANČNÝ PORIADOK

Zmena č. 3
(Úplne znenie)

§ 1
Všeobecne

1. Tento Finančný poriadok Združenia (ďalej len FP) vydáva predsedníctvo ZKS podľa čl. 21, ods. 1, písm. b) a ods. 3 Stanov Združenia kresťanských seniorov Slovenska (ďalej len „Stanovy“) ako základný interný predpis, záväzný pre všetky zložky organizačnej štruktúry ZKS (článok 7 Stanov).
2. Kontrolór alebo kontrolná komisia klubu alebo orgánu ZKS vo svojej pôsobnosti postupuje pri kontrole podľa tohto FP.

§ 2
Finančné zdroje klubu

1. Činnosť klubu sa financuje z týchto zdrojov:

a) členské príspevky,
b) príspevky iných klubov, prípadne orgánov, najmä na spoločne dohodnuté činnosti,
c) dotácie, granty, príspevky a dary štátnych a samosprávnych orgánov,
d) sponzorské príspevky a dary fyzických a právnických osôb,
e) príspevky členov a iných osôb na vopred plánované podujatia.

2. Členský príspevok (členské) pre člena klubu predstavuje 2,00 €/rok. Člen môže klubu ako členské poukázať aj vyššiu sumu. Podľa finančných možností klubu môže výbor klubu individuálne pre určitého člena na jeho požiadanie znížiť ročný členský príspevok. Člen je povinný členský príspevok uhradiť do 31. marca bežného roka. Klub z členského odvádza za každého platiaceho člena 1,0 € územnému celku (ÚC). Neplatiaci členovia sú evidovaní ako sympatizanti ZKS.
3. Nový člen klubu pri preberaní členského preukazu (pozri Organizačný poriadok /ďalej OP/ §2, ods.3) zaplatí členský príspevok vo výške celoročného členského
4. Členský príspevok klubu za kolektívneho člena sa dohaduje osobitne na každý rok; jeho výška je najmenej 40 €/rok.

§ 2a
Finančné zdroje orgánu

1. Činnosť orgánu (Ústredia a ÚC) sa financuje:

a) z odvodu 1,0 € za každého člena klubu v danom roku.
b) zo zdrojov ako v kluboch podľa § 2 ods. 1, písm. b) až e),
c) zo zdrojov dohodnutých s poskytovateľom podľa ním schválených projektov,
d) z 2% podielu zo zaplatenej dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

2. Kluby sú povinné finančné prostriedky nadobudnuté z členského odviesť 1,00 € na ÚC ktoré si ponecháva z odvedenej čiastky polovicu a druhú polovicu (0,50€/člen) odvádza Ústrediu do 30. júna bežného roka. Zároveň s týmto odvodom Ústrediu zasiela aj správu o členskej základni klubov s ich štatistickými hláseniami.
3. Za svojho kolektívneho člena klub odvádza ÚC 20 €/rok, a to do 1 mesiaca od zaplatenia členského. ÚC z toho odvádza Ústrediu 10 € bezodkladne.
4. Zdroje nadobudnuté podľa ods.1 písm. d) možno získať po registrácii v notárskom centrálnom registri notárskych zápisníc v termínoch a za podmienok podľa citovaného zákona.

§ 2b
Majetok klubu alebo orgánu

1. Majetkom klubu alebo orgánu sú ním zakúpené alebo jemu darované hmotné prostriedky s hodnotou presahujúcou 800,00 € pri ich nadobudnutí. Ohodnotenie darom získaného prostriedku vykoná pri jeho nadobudnutí výbor klubu alebo orgánu.
2. Hmotný prostriedok s hodnotou prevyšujúcou 800,00€ sa eviduje v samostatnej evidencii. Ostatné hmotné prostriedky sa po získaní zahŕňajú do výdavkov.
3. Hmotný prostriedok s hodnotou 20,00€ až 800,00€, zakúpený z prostriedkov klubu alebo orgánu, alebo inou osobou darovaný, a to s dobou použitia viac ako 1 rok, sa inventarizuje.

§ 3
Rozpočet

1. Orgán na základe programu svojej činnosti zostavuje na bežný rok rozpočet podľa predpokladu svojich finančných zdrojov a skutočného zostatku z predošlého roka. Výbor klubu môže rozpočet zostaviť podľa svojho zváženia. Rozpočet sa schvaľuje na zhromaždení ÚC (Z ÚC), prípadne klubu, spolu s programom činnosti na bežný rok.
2. Rozpočet ako aj všetky finančné operácie sa vedú v eurách (€).

§ 4
Účtovná evidencia

1. Klub vedie účtovnú evidenciu v rozsahu jednoduchého účtovníctva ako príjmy a výdavky v peňažnom denníku. Účtovné zápisy sa vykonávajú chronologicky a perom.
2. Každý príjem alebo výdaj je evidovaný a zúčtovaný na potvrdenom doklade, ak bol realizovaný v hotovosti alebo faktúrou. Evidovanie dokladov sa robí podľa všeobecného predpisu.
3. Každý príjem z banky je evidovaný v peňažnom denníku do pokladne klubu. Všetky účtovné operácie sa vedú prehľadne.
4. Finančné prostriedky získané podľa § 2, ods. 1.c) a 1d) sa dokladujú príjmovým dokladom na základe jeho podmienok a účelu využitia. Podmienkami darcu je užívateľ viazaný, môže však darcu žiadať o zmenu účelu využitia. Po realizácii spracuje užívateľ pre darcu správu s vyúčtovaním, pokiaľ ju darca v podmienkach vyžaduje (pozri zákon431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov).
5. Základným dokladom peňažného denníka – ako v hotovosti, tak aj podľa výpisov z banky – je začiatočný stav k 1. 1. bežného roka, ktorý je zostatkom predchádzajúce ho roka.
6. Všetky doklady sa nalepia na hárky A4 chronologicky podľa čísel účtovnej evidencie.
7. V časti príjmy sa evidujú skutočné príjmy podľa členenia § 2, ods. 1.
8. V časti výdavky sa evidujú:

a) odmeny,
b) kancelárske a iné potreby,
c) réžia klubu (nájomné, poštovné, telefóny, energie a pod.),
d) cestovné, nocľažné, stravné a iné výdavky za plánované podujatia klubu a pod.,
e) odvody za členské príspevky,
f) iné výdavky.

9. Majetok klubu sa eviduje na evidenčných kartách. Jeho hodnota sa účtuje na základe inventárneho stavu k 31. 12. predchádzajúceho roka s odpísanou výškou odpisu podľa všeobecných predpisov (zákony č.366/99 a č.563/91 Z.z. v znení neskorších predpisov).
10. Účtovnú evidenciu vedie hospodár klubu a správnosť dokladu schvaľuje predseda alebo v jeho zastúpení podpredseda klubu. Vedenie evidencie a potvrdzovanie schválenia dokladov sa vykonáva pravidelne.
11. Ak poskytovateľ finančných zdrojov podľa §2a, ods.1, písm. c) a d) podmieni ich použitie (napr. na cestovné na konkrétne podujatie, alebo okrem cestovného a odmien na všetko ostatné), klub alebo orgán je predmetným podmienením viazaný. Po realizácii spracuje vyúčtovanie realizácie podujatia so správou o použití na podmieňujúci účel.
12. Pri zvolení nového predsedu alebo hospodára v organizačnej štruktúre ZKS (pozri čl. 7 Stanov) sa pripraví účtovná uzávierka ku dňu odovzdávania tak, aby sa odovzdanie vykonalo bez problémov.
13. Účtovná evidencia podľa znenia tohto paragrafu sa vykonáva v každej organizačnej štruktúre Združenia.

§ 5
Pokladničné operácie

1. Vyplácanie v hotovosti z pokladne sa vykonáva na základe schváleného vystaveného výdavkového pokladničného dokladu oprávnenej osobe, osobne známej pokladníkovi; v prípade osoby neznámej až po zaznačení údajov z jej osobného preukazu. Výdavkový doklad odsúhlasuje predseda alebo ním poverený podpredseda. Výdavkový doklad predsedovi odsúhlasuje podpredseda.
2. K výdavkom za cestovné sa pre viac ako 5 osôb vyhotoví menný zoznam, ktorý podpíše každý z dotknutých cestujúcich, prekontroluje ho kontrolór a schváli predseda. Za cestovné v tuzemsku sa preplácajú náklady vo výške cestovného použitého dopravného prostriedku (pri vlaku za 2. triedu) s využitím zľavy, na ktorú má cestujúci nárok. Použitie iného spôsobu dopravy musí byť vopred povolené (napr. taxík, 1. trieda, lôžko, ležadlo vo vlaku a pod.).
3. Na použitie súkromného auta musí byť súhlas oprávnenej osoby vopred potvrdený na cestovnom príkaze. Vyúčtovať možno náklady vo výške zodpovedajúcej prejazdenej vzdialenosti a predpísanej spotrebe PHM. Náklady sa preplácajú podľa platného zákona č. 475/2008 Z. z (§ 7 odsek 4, 5, 6, 7, 8 a 9), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z o cestovných náhradách.
4. Podľa svojich finančných možností môže klub alebo orgán nepravidelne alebo paušálne poskytnúť svojim funkcionárom príspevok na telefonické hovory, používanie PC a e-mailu realizované v záujme klubu alebo orgánu, a to po písomnom doložení funkcionára, rozhodnutí výboru klubu a odsúhlasení predsedom. Dokladom bude zápisnica zasadnutia výboru.
5. Na základe schválených podkladov hospodár realizuje platby prevodným príkazom a výpisy eviduje v peňažnom denníku.
6. Povolený finančný limit v pokladni nesmie presiahnuť 200,00€, v pokladni Ústredia 300,00€. Potrebná čiastka na predpokladané výdavky (napr. na plánované podujatia), presahujúca určený finančný limit, môže byť v pokladni prechovávaná maximálne 2 týždne.
7. Finančné prostriedky okrem limitu pokladne sa ukladajú na príslušný účet do peňaž- neho ústavu. Klub môže podľa miestnych podmienok rozhodnúť, že svoje finančné prostriedky uloží v banke na vkladnú knižku na mená predsedu a hospodára so zvoleným heslom.
8. O nakladaní s finančnými prostriedkami uzavrie dohodu o hmotnej zodpovednosti predseda s hospodárom podľa § 176 Zákonníka práce.

§ 6
Odmeňovanie

1. ZKS nemá platených funkcionárov na žiadnom organizačnom stupni.
2. Za splnenie mimoriadnych úloh(napr. organizovanie významného podujatia podľa vopred schváleného projektu, založenie nového klubu, výrazné zvýšenie členskej základne) sa môže vyplatiť organizátorom odmena.
3. Výška odmien nesmie presiahnuť hodnotu odmien schválených v projekte.
4. Predseda môže odmeniť za mimoriadne plnenie úloh funkcionárov klubu do 100,00€ ročne, v orgánoch do 200,00€ ročne. Odmena predsedu môže byť o 50 % vyššia, avšak podlieha schváleniu výboru klubu alebo predsedníctva orgánu.
5. Hospodár vedie v klube samostatnú evidenciu vyplatených odmien. Dane z odmien odvádza odmenený podľa platných smerníc. Výplatnú listinu podpisuje hospodár, schvaľuje ju predseda.

§ 7
Uzávierka peňažného denníka

1. Uzávierku peňažného denníka na všetkých organizačných stupňoch vykonáva hospodár raz za rok k 31.12. bežného roka do 3 týždňov. Po podpísaní uzávierky jej zhotoviteľom schvaľuje ju predseda klubu alebo orgán.
2. Zároveň klub uskutoční kontrolu inventarizácie majetku.
3. O vyradení opotrebovaného alebo nepotrebného majetku z inventarizácie sa rozhodne pri jeho inventarizácii, čo sa podchytí zápisnicou, ktorú odsúhlasí predseda.

§ 8
Kontrola

1. Kontrolu klubu vykonáva kontrolór aspoň raz ročne, ale vždy pred konaním hodnotiaceho ročného zhromaždenia.
2. Kontrola sa zameriava najmä na:

a) dodržiavanie stanov ZKS,
b) dodržiavanie týchto a ostatných smerníc ZKS,
c) plnenie schváleného programu,
d) hospodárne a účelné vynakladanie finančných prostriedkov,
e) kontrolu pokladne a vedenie účtovných záznamov.

3. Kontrolná komisia orgánu uskutočňuje kontrolu vo svojom orgáne po vykonaní vyúčtovania podujatia realizovaného podľa projektu a pred odovzdaním jeho vyúčtovania aj so správou. Celkovú kontrolu vykonáva kontrolná komisia minimálne pred zasadnutím orgánu spojeného s voľbami funkcionárov.
4. Kontrolné komisie ÚC vykonávajú kontroly v kluboch podľa výberu svojho predsedníctva. Podobne kontroly v ÚC vykonáva kontrolná komisia Ústredia podľa svojho plánu kontrol, schválených Predsedníctvom ZKS, a to v každom ÚC raz za dva roky.

§ 9
Ročný rozbor

1. Zároveň s koncoročnou uzávierkou peňažného denníka sa vypracúva ročný rozbor plnenia rozpočtu a úloh klubu. Prehľadné údaje o klube sa spracúvajú do štatistického hlásenia, ktoré má predpísané kolónky a toto hlásenie sa zasiela územnému centru (ÚC) do 15.3. ÚC ich zasiela do 1.4. Ústrediu ZKS. V rozbore sa samostatne zhodnotia všetky granty a dotácie, ktoré sú podložené príslušnými dokladmi a ktoré zostávajú v archíve klubu (pozri §6 OP).
2. Ročný rozbor spracovaný výborom klubu slúži ako základ pre správu o činnosti klubu skončený rok. Správu prednesie predseda klubu a schvaľuje ju zhromaždenie členov, a to spolu s odsúhlasením správy o hospodárení i správy o kontrole.

§ 10
Financovanie ostatných centier

Pokiaľ sú zriadené obvodné alebo mestské centrá, financujú kluby, ktoré si ich zriadenie odsúhlasili podľa čl.10 Stanov a §6 Organizačného poriadku. Pritom sa dohodnú, akú sumu za každého člena budú odvádzať centru za služby, ktoré bude centrum pre nich vykonávať.

§11
Platnosť finančného poriadku

Zmena FP č. 3 bola schválená Ústredím ZKS dňa 24.02.2015 a platí od 1.07.2015.

Doc. RNDr. Jozef Mikloško, DrSc.
predseda ZKS

Bratislava 24. 02. 2015

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach