Organizačný poriadok

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava-Staré Mesto

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

Zmena č. 5
(Úplné znenie)

§ 1
Úvodné ustanovenia
1) Tento Organizačný poriadok (ďalej len „OP“) Združenia kresťanských seniorov Slovenska (ZKS) vydáva Predsedníctvo ZKS podľa čl. 20 ods. 1 písm. a) Stanov Združenia kresťanských seniorov Slovenska (ďalej len „Stanovy“) v znení schválenom na 12. Valnom zhromaždení ZKS 8.11.2019 ako základný interný predpis, ktorý je záväzný pre všetky zložky organizačnej štruktúry ZKS.
2) Kontrolór alebo kontrolná komisia klubu alebo orgánu ZKS vo svojej pôsobnosti postupujú pri kontrole podľa tohto OP.

§ 2
Členstvo
1) Ten, kto sa chce stať individuálnym členom ZKS a spĺňa podmienky čl. 5 ods. 2 Stanov, vyžiada si od klubu, ktorého členom sa chce stať, formulár členskej prihlášky (príloha č. 1) a po jej vyplnení a podpísaní predloží prihlášku predsedovi klubu, hospodárovi alebo inému členovi výboru klubu.
2) O prijatí za člena rozhoduje klub na svojom zhromaždení na základe stanoviska výboru klubu. Klub môže rozhodnutím svojho zhromaždenia poveriť výbor klubu, aby o prijatí za člena rozhodoval výbor klubu. Pre prijatie za člena ZKS je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných účastníkov zhromaždenia klubu alebo členov výboru klubu.
3) Po prijatí nového člena hospodár klubu mu vystaví a odovzdá členský preukaz (príloha č. 2) opatrený bežným číslom člena podľa evidenčného poradia v klube, pečiatkou klubu a podpisom predsedu klubu. Do preukazu sa zapisujú údaje o členskom príspevku, potvrdené podpisom toho, kto členský príspevok vybral.
4) Individuálny člen ZKS môže byť členom len jedného klubu. Orgány nemajú samostatných individuálnych členov.
5) Formuláre prihlášky a členského preukazu (príloha č. 1 a 2) vydáva Predsedníctvo ZKS.
6) Prihláška kolektívneho člena (čl. 5 ods. 3 Stanov) podaná v klube sa schvaľuje rovnako ako prihláška individuálneho člena podľa bodu 2 tohto paragrafu. O schválení prihlášky kolektívneho člena podanej v niektorom orgáne ZKS rozhoduje predsedníctvo príslušného orgánu. Predseda klubu resp. príslušného orgánu so splnomocneným zástupcom prihlasovateľa písomne uzavrú dohodu o výške členského príspevku.
7) Pri udelení čestného členstva sa postupuje podľa čl. 5 ods. 4 Stanov.
8) Štatút sympatizanta udeľuje na základe žiadosti Predsedníctvo ZKS podľa čl. 5 ods. 8 Stanov občanovi, ktorý súhlasí so Stanovami a programom ZKS a chce ho podporovať, ale nežije na území Slovenska. Sympatizanti sa podľa svojich možností podieľajú na činnosti Združenia a podporujú ho.

§ 3
Porušenie disciplíny
1) Na individuálneho i čestného člena ZKS sa vzťahujú práva a povinnosti podľa č. 6 Stanov, ods. 1 a 2. Tieto práva a povinnosti zachováva v klube, ktorého je členom, a tiež aj
v orgánoch ZKS, do ktorých je zvolený.
2) Ak disciplínu porušuje člen ZKS, ktorý zastáva funkcie v orgánoch mimo svojho klubu, zodpovedá sa za to najvyššiemu orgánu, ktorého je členom. Tento orgán rozhoduje o návrhu klubu, ak člen porušuje disciplínu v klube, aj z vlastnej iniciatívy, ak člen porušuje disciplínu ako funkcionár. Ak člen porušuje disciplínu ako funkcionár, orgán si vyžiada stanovisko klubu, v ktorom je tento členom. Klub je povinný svoje stanovisko predložiť do 1 mesiaca príslušnému orgánu, ktorý rozhodne až po obdržaní stanoviska klubu alebo uplynutí 1 mesiaca.
3) Ak člen klubu nie je funkcionárom žiadneho orgánu a porušuje disciplínu, o jeho sankcionovaní rozhoduje zhromaždenie klubu.
4) Podľa závažnosti porušenia disciplíny členom pri zvážení všetkých okolností podľa čl. 6 ods. 4 Stanov, môže sa rozhodnúť o potrestaní člena sankciami a to na zhromaždení klubu alebo na zasadaní orgánu, ktorý rozhoduje o porušení disciplíny. Pre prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičná väčšina prítomných členov klubu alebo orgánu.
5) Za porušenie disciplíny možno udeliť tieto sankcie:
a) napomenutie člena na zhromaždení klubu alebo na stretnutí v klube; ak je funkcionárom v orgáne, tak aj na jeho zasadnutí,
b) odvolaním z funkcie v klube alebo v orgáne podľa čl. 19 ods. 7 Stanov,
c) zrušením členstva pre neplnenie členských povinností, napr. pre nezáujem o prácu a činnosť klubu alebo orgánu,
d) vylúčením zo ZKS pre poškodenie záujmov alebo mena ZKS, napr. za zneužitie funkcie v oblasti svojej pôsobnosti.
6) Rozhodnutie o sankcii sa členovi doručí písomne. Ak člen nesúhlasí s rozhodnutím, môže podať písomné námietky, ktoré klub alebo orgán predloží so svojím stanoviskom na vyšší orgán, ktorý o veci definitívne rozhodne, a to po prešetrení kontrolnou komisiou. Ak o sankcii rozhodlo Predsedníctvo ZKS, o námietkach po prešetrení Kontrolnou komisiou ZKS rozhoduje definitívne Predsedníctvo ZKS.
7) Pri porušení disciplíny kolektívnym členom sa postupuje obdobne podľa tohto paragrafu, ods. 2 až 6.

§ 4
Založenie a činnosť klubu
1) Klub ZKS sa zakladá podľa čl. 8 Stanov, a to s vedomím územného centra (ďalej len ÚC). Zakladá sa z iniciatívy predsedu ÚC alebo iného funkcionára. Po dohode s ÚC možno klub založiť aj z iniciatívy najmenej 5 budúcich alebo aj existujúcich členov.
2) Klub možno založiť aj rozhodnutím zhromaždenia o rozdelení existujúceho klubu, ak o tom rozhodne väčšina zúčastnených. Návrh na rozdelenie však musí byť dopredu zaradený do programu zhromaždenia. Rozdelenie sa vykoná po dohode s ÚC.
3) Klub sa zakladá na ustanovujúcom zhromaždení klubu.
4) Klub svoju činnosť plánuje a vykonáva podľa čl. 3, 4 a 8 Stanov, a to v mieste svojho pôsobenia (v obci, meste, mestskej časti, ako aj pri jednej alebo viacerých farnostiach, prípadne kláštoroch) podľa potrieb a záujmov svojich členov so zameraním na rozvoj a záujmy jeho okolia.
5) V prípade záujmu možno založiť v jednom meste alebo obci aj ďalší klub alebo kluby, a to po dohode a so súhlasom ÚC.
6) Na ustanovujúcom zhromaždení klubu sa zúčastňuje predseda ÚC alebo ním poverený člen ako hosť, ktorý na zhromaždení nehlasuje. Na základe zápisnice o konaní a volebných výsledkoch predseda ÚC zabezpečí, že ÚC predloží najneskôr do mesiaca Predsedníctvu ZKS návrh na zriadenie klubu. V návrhu predseda ÚC uvedie meno a plnú adresu predsedu klubu, ako aj dátum ustanovujúceho zhromaždenia klubu.
7) Podľa čl. 8 ods. 2 Stanov vydá Predsedníctvo ZKS pre novozriadený klub na návrh ÚC zriaďovaciu listinu (ďalej „ZL“) a tiež jej kópiu pre ÚC. ZL obsahuje názov klubu a jeho interné číslo, ktoré sa počas činnosti klubu nemenia (príloha č. 3). Po voľbe nového predsedu sa ZL nemení, klub zmenu predsedu s uvedením jeho údajov narodenia, adresy trvalého pobytu a dátumu voľby oznámi do 15 dní ÚC. ÚC túto zmenu oznámi Predsedníctvu ZKS s návrhom na doplnenie ZL. Predsedníctvo ZKS vydá doplnok ZL (príloha č. 4), o čom predseda klubu informuje jeho kópiou všetkých, ktorým bola zaslaná kópia pôvodnej ZL.
8) Klub je vnútornou organizačnou jednotkou ZKS, ktorú Predsedníctvo ZKS zaregistruje v registri na Ministerstve vnútra SR, ktoré mu pridelí identifikačné číslo (IČO) odvodené od IČO združenia. ZL (prípadne doplnok k nej) je dokladom o tom, že klub patrí do Združenia, plní svoje úlohy podľa Stanov a vo vymedzenom území oprávnene pôsobí. Na svoju identifikáciu používa pridelené IČO a pečiatku, ktorú si klub nechá vyhotoviť podľa vzoru (príloha č. 8).
9) Predseda klubu, uvedený v ZL, alebo jeho právoplatne zvolený nástupca, uvedený v doplnku ZL, zastupuje ZKS v mieste pôsobnosti klubu a v mene klubu má právo a zodpovednosť konať, preberať dohodnuté záväzky a ich plniť, a to najmä voči orgánom miestnej samosprávy.
10) Klub vypracuje o svojej činnosti každý rok štatistické hlásenie (príloha č. 7), ktoré do 30.4. nasledujúceho roku odošle ÚC a jeho prostredníctvom aj Predsedníctvu ZKS.
11) V roku, v ktorom sa koná valné zhromaždenie ZKS, konajú sa aj voľby funkcionárov v kluboch, a to do 30.4. daného roku na zhromaždeniach klubov. O príprave volebných zhromaždení kluby informujú ÚC najmenej 21 dní vopred. O výsledkoch volebných zhromaždení informujú kluby ÚC najneskôr do 15 dní, ak sa na volebnom zhromaždení nezúčastnil zástupca ÚC. ÚC informujú o výsledkoch volebných zhromaždení klubov Predsedníctvo ZKS do 15 dní po ich uskutočnení.

§ 5
Zánik klubu
1) Klub zanikne rozhodnutím ÚC podľa čl. 9 ods. 3 Stanov, ak
a) trvajú podmienky prerušenia jeho činnosti podľa čl. 9 ods. 1 písm. a) až c) Stanov dlhšie ako dva roky a jeho činnosť sa nepodarí obnoviť,
b) ÚC opakovane počas roku zistí, že klub sa odkláňa od Stanov ZKS a hrubo porušuje ustanovenia pri svojej činnosti,
c) klub na svojom riadne zvolanom zhromaždení odsúhlasí svoj zánik dvojtretinovou väčšinou prítomných členov, o čom spíše zápis a priloží prezenčnú listinu,
d) klub nie je schopný zvoliť si svojho nového predsedu, ak dovtedajší predseda ukončil svoju funkciu, alebo nebol znovu zvolený. Výbor, najmä predseda, je povinný hľadať nástupcu.
2) Zánik klubu je možný, ak ÚC alebo Predsedníctvo ZKS zistí porušenie disciplíny nedodržiavaním programových zásad ZKS (čl. 3 Stanov), alebo že ich plnenie klub opakovane porušuje. Ak disciplínu porušuje predseda klubu, výbor, prípadne jeho časť, konajú orgány spoločne alebo Predsedníctvo ZKS samostatne a porušovateľov disciplinárne potrestajú podľa § 3 tohto OP.
3) O zániku klubu vydá ÚC rozhodnutie, v ktorom popíše dôvody jeho zániku a určí spôsob jeho likvidácie.
4) ÚC svoje rozhodnutie predkladá do 30 dní Predsedníctvo ZKS. Spolu s rozhodnutím predkladá aj ZL a pečiatku klubu, ktoré klubu odníme. ÚC oznámi zánik klubu orgánom samosprávy v území jeho dovtedajšej pôsobnosti.
5) Ak je v mieste zániku po čase znovu záujem o vznik klubu, po právoplatnom rozhodnutí ÚC sa klub opätovne založí ako novovzniknutý podľa § 4 ods. 1 OP. Predsedníctvo ZKS vydá klubu novú ZL a pridelí mu nové evidenčné číslo.

§ 6
Obvodné alebo mestské centrum
1) Vytvorenie obvodného (OC) alebo mestského centra (MC) nie je povinné, ale možné, a to z vôle a potreby aspoň troch klubov v danom obvode alebo meste a za podmienok čl. 10 ods. 1 Stanov. Kluby, ktoré chcú vytvoriť takéto centrum, spoločne pošlú návrh na založenie centra predsedovi ÚC, ten návrh prerokuje v predsedníctve a po schválení zvolá zakladajúce zhromaždenie.
2) Ak sú v mieste pôsobenia ZKS dva kluby (alebo viac) a nie je vytvorené centrum, kluby sa dohodnú o spolupráci a koordinácii svojich činností, hlavne voči miestnym orgánom.
3) Pri vytvorení obvodného alebo mestského centra sa postupuje podľa § 7 tohto OP obdobne ako pri vytvorení ÚC s tým, že zakladajúce zhromaždenie centra zvoláva a zabezpečuje predseda ÚC spolu s menovaným ďalším členom predsedníctva, ktorý však nie je členom žiadneho z klubov zamýšľajúcich založiť takéto centrum. Tento nečlen predsedá aj zakladajúcemu zhromaždeniu. Ak predseda ÚC nie je členom klubov, ktoré chcú založiť takéto centrum, môže tomuto zhromaždeniu predsedať.
4) Predsedajúci zhromaždenia zabezpečí spísanie zápisu o založení centra a doručí ho do troch týždňov cez ÚC Predsedníctvu ZKS aj s návrhom na vydanie zriaďovacej listiny. Predsedníctvo ZKS vydá zriaďovaciu listinu a vydá ju ÚC a jej kópiu pre zriadené OC alebo MC.

§ 7
Územné centrum
1) Územné centrum (ÚC) je zriadené v ôsmich v súčasnosti existujúcich VÚC. Ak sa členenie VÚC zmení počas platnosti Stanov, zmení sa aj počet ÚC. Nové ÚC sa utvorí do 6 mesiacov od platnosti nového územného členenia. Podmienkou zriadenia ÚC je existencia aspoň 2 klubov vo VÚC. Ak je v území len 1 klub, jeho predseda plní aj úlohy predsedu ÚC (čl. 11 ods. 3 Stanov).
2) ÚC v zmysle čl. 11 Stanov sa zriadi v sídle VÚC, ak je v ňom založený aspoň jeden klub. Ináč sa zriadi v jeho blízkosti v sídle obvodu, kde takýto klub je založený. Rozhodne o tom Predsedníctvo ZKS, ako aj o prípadnom preložení ÚC do sídla VÚC, keď sa v ňom zriadi klub. ÚC sa ustanoví zriaďovacou listinou (príloha č. 5).
3) V roku konania Valného zhromaždenia ZKS sa do 30.6. koná v území ÚC zhromaždenie ÚC, na ktorom sa vykonajú aj voľby predsedníctva ÚC (P ÚC). Predsedníctvo ÚC minimálne 45 dní vopred určí termín a miesto konania zhromaždenia ÚC, navrhne program zhromaždenia, kandidátku na predsedu ÚC, členov predsedníctva ÚC a kontrolnej komisie ÚC a určí kľúč pre voľbu delegátov. O zvolaní zhromaždenia ÚC predseda ÚC bezodkladne informuje Predsedníctvo ZKS, ktoré vyšle na rokovanie svojho zástupcu alebo zástupcov. V kluboch ÚC sa volia delegáti zhromaždenia ÚC podľa kľúča, ktorý určí P ÚC tak, aby každý klub mal aspoň jedného zástupcu. Delegátmi zhromaždenia ÚC sú aj doterajší členovia predsedníctva ÚC.
4) Zhromaždenie ÚC je uznášania schopné za účasti nadpolovičnej väčšiny delegátov. Zhromaždeniu predsedá doterajší predseda ÚC. Najprv sa odsúhlasí navrhnutý program, potom sa z prítomných delegátov zvolí volebná komisia a návrhová komisia. Súčasťou programu zhromaždenia ÚC sú voľby predsedníctva na ďalšie obdobie; voľby vedie predseda volebnej komisie. Predložený návrh kandidátky môže byť doplňovaný návrhom aspoň štvrtiny prítomných delegátov. Jednotliví kandidáti sa predstavia, pričom vyjadria svoj súhlas alebo nesúhlas s kandidovaním; v prípade nesúhlasu sú z kandidátky vyškrtnutí. Potom sa prikročí k voľbe podľa čl. 19 ods. 5 Stanov. Najprv sa samostatne volí predseda ÚC. Predseda je zvolený, ak získa nadpolovičnú väčšiny hlasov prítomných delegátov. Ak ju nezíska, nasleduje druhé kolo volieb, do ktorého postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Predsedom sa z nich stáva ten, ktorý v druhom kole získa väčšinu hlasov. Potom sa volia členovia predsedníctva ÚC, ktorých počet vopred stanoví zhromaždenie ÚC. Zvolení sú tí, ktorí získajú nadpolovičnú väčšinu hlasov. Ak ich je menej ako je určený počet, do druhého kola postupujú toľkí kandidáti s najvyšším počtom hlasov, koľkí neboli do predsedníctva ÚC zvolení, plus jeden. Zvolení z nich sú tí, ktorí dosiahnu najvyšší počet hlasov. V prípade nezvolenia predsedu ÚC, ak je jediným kandidátom na funkciu, doterajší predseda ÚC o tom písomne informuje predsedu ZKS, ktorý určí zvolanie nového zhromaždenia ÚC. Zástupcovia Predsedníctva ZKS prítomní na zhromaždení ÚC nemajú právo voliť, vykonávajú len poradnú a kontrolnú funkciu počas volieb.
5) V prípade zvolenia nového predsedu ÚC Predsedníctvo ZKS vydá na základe žiadosti ÚC doplnok ZL ÚC (príloha č. 6), pričom pôvodná listina zostáva v platnosti a menia sa len aktualizované údaje. S doplnkom ZL ÚC oboznámi predseda ÚC dotknuté orgány vo svojej pôsobnosti.
6) ÚC je vnútornou organizačnou jednotkou ZKS, ktorú Predsedníctvo ZKS zaregistruje v registri na Ministerstve vnútra SR, ktoré mu pridelí identifikačné číslo (IČO) odvodené od IČO združenia.

§ 8
Valné zhromaždenie
1) Predseda ZKS zvoláva každé štyri roky Valné zhromaždenie (ďalej VZ) podľa čl. 13 ods. 1 Stanov a to do 30.11. štvrtého roku od predchádzajúceho VZ. Miesto, čas a ostatné podmienky konania VZ, vrátane návrhu programu a návrhu kandidátov na predsedu, podpredsedov, členov Predsedníctva ZKS a Kontrolnej komisie ZKS, schválené Predsedníctvom ZKS zašle pozvánku klubom a ÚC mesiac pred konaním VZ. Návrh volebného poriadku predloží Predsedníctvo ZKS samostatne pri zvolaní VZ. Program a volebný poriadok schvaľujú delegáti na začiatku VZ.
2) Mimoriadne VZ podľa čl.13 ods. 5 Stanov zvoláva predseda ZKS na základe písomného návrhu aspoň 5 predsedníctiev ÚC alebo uznesenia Predsedníctva ZKS.

§ 9
Činnosť Združenia
1) Operatívne vedenie činnosti Združenia vykonáva predseda ZKS podľa čl. 14 ods. 1 Stanov. Ako poradný orgán mu podľa čl. 17 ods. 3 Stanov slúži užšie predsedníctvo (UP), ktoré predseda ZKS zvoláva podľa potreby. Predseda určí program, ktorý môžu doplniť na mieste aj návrhy prítomných.
2) Členovia UP a čestní predsedovia sa na rokovaní zúčastňujú podľa svojich možností. Zúčastniť sa môžu aj iní, ktorých odsúhlasí predseda. Účastníci nemajú právo na náhrady cestovného, stravného ani nocľažného. Tieto náhrady môžu získať v prípade osobného pozvania predsedu.
3) Závery z rokovania ÚP odsúhlasuje predseda ZKS a o ich plnení informuje na najbližšom predsedníctve ZKS. K závažným problémom môže predseda ZKS vytvoriť osobitnú komisiu a určiť jej predsedu. Tá podáva predsedovi ZKS návrh na riešenie problému v určenom termíne.
4) Funkcie v ZKS sú dobrovoľné a čestné. Každý člen pred svojím zvolením vyjadrí svoj súhlas so zvolením. V spoločných ustanoveniach v čl. 19 ods. 5, 6 a 7 Stanov sú určené základné podmienky pre voľbu funkcionárov, ako aj pre ich odvolanie.
5) Funkcionár môže na zasadnutiach príslušného klubu alebo orgánu, v ktorom bol zvolený, oznámiť z opodstatnených dôvodov (vek, choroba, rodinné, spoločenské a iné dôvody) úmysel vzdať sa svojej funkcie v ním stanovenom termíne. Do tohto termínu v prípade potreby jeho nahradenia vyvinie úsilie na navrhnutie riešenia obsadenia danej funkcie inou osobou.
6) Pretože v ZKS dochádza k prerušeniu činnosti klubov alebo orgánov v dôsledku ukončenia dobrovoľnej funkcie (aj vrátane úmrtia), každý člen ZKS je povinný pomôcť pri riešení personálneho problému.

§ 10
Platnosť Organizačného poriadku
Toto znenie Organizačného poriadku (zmena č. 5) bolo schválené Predsedníctvom ZKS dňa 17. júna 2020 a nadobúda účinnosť dňom schválenia.

RNDr. Peter Mach.
predseda ZKS
Bratislava, 17.6.2020

P R Í L O H Y k Organizačnému poriadku
Príloha č. 1: Prihláška za člena ZKS
Príloha. č. 2: Členský preukaz ZKS
Príloha č. 3: Vzor Zriaďovacej listiny klubu (ZL)
Príloha č. 4: Vzor Doplnku ZL klubu
Príloha č. 5: Vzor Zriaďovacej listiny ÚC (ZL ÚC)
Príloha č. 6: Vzor Doplnku ZL ÚC
Príloha č. 7: Hlásenie klubu ZKS na rok …
Príloha č. 8: Vzor pečiatky

 

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach