Organizačný poriadok

Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Bajkalská 25, 821 08 Bratislava

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

Zmena č. 4
(Úplné znenie)

§ 1

1. Tento Organizačný poriadok Združenia kresťanských seniorov Slovenska (ZKS) vydáva predsedníctvo ZKS podľa čl. 21, ods. 1, písm. a) a ods. 3 Stanov Združenia kresťanských seniorov Slovenska (ďalej len „Stanovy“ v znení ich zmeny č. 6) ako základný interný predpis, ktorý je záväzný pre všetky zložky organizačnej štruktúry ZKS (čl. 7. Stanov).

2. Kontrolór alebo kontrolná komisia klubu alebo orgánu vo svojej pôsobnosti postupujú pri kontrole podľa tohto OP.

§ 2
Členstvo

1. Ten, kto sa chce stať individuálnym členom ZKS a spĺňa podmienky čl. 5, ods. 2 Sta- nov, vyžiada si od klubu, ktorého členom sa chce stať, formulár členskej prihlášky (príloha č. 1) a po jeho vyplnení a podpísaní predloží prihlášku predsedovi klubu, hospodárovi alebo inému členovi výboru klubu. Výbor jeho prihlášku prerokuje a zaujme k nej stanovisko.

2. Výbor klubu na najbližšej schôdzi klubu (čl. 8 ods. 3 a 4 Stanov) predloží prihlášku za člena, vyjadrí k nej svoje stanovisko a prítomní členovia klubu rozhodnú nadpolovičnou väčšinou prítomných o prijatí menovaného za člena ZKS v ich klube.

3. Po prijatí nového člena do klubu hospodár klubu mu vystaví a odovzdá členský preukaz opatrený bežným číslom člena podľa evidenčného poradia v klube, klubovou pečiatkou a podpisom predsedu klubu. Do preukazu sa zapisujú údaje o členskom poplatku, opatrené podpisom toho, kto členské priamo vyberie.

4. Formuláre prihlášky a členského preukazu vydáva Ústredie ZKS (príloha č. 1 a 2).

5.
6.
7. Podaná prihláška kolektívneho člena (čl. 5, ods. 3 Stanov) sa schvaľuje po prerokovaní v klube, predseda klubu so splnomocneným zástupcom prihlasovateľa písomne uzavrú dohodu o členstve a zároveň dohodnú výšku členského príspevku. Podobne sa postupuje aj v prípade prihlasovania sa za kolektívneho člena v niektorom orgáne Združenia. O prijatí rozhoduje predsedníctvo príslušného orgánu.

8. Individuálny člen musí byť členom len jedného klubu. Orgány nemajú samostatných individuálnych členov.

9. Pri udelení čestného členstva sa postupuje podľa čl. 5 ods. 4 Stanov.

§ 3
Porušenie disciplíny

1. Na individuálneho i čestného člena ZKS sa vzťahujú práva a povinnosti podľa č. 6 Stanov, ods. 1 a 2. Tieto práva a povinnosti zachováva v klube, ktorého je členom, a tiež aj v orgánoch ZKS, do ktorých je zvolený.

2. Ak člen klubu nedodržiava svoje práva a povinnosti vo funkciách orgánov mimo svojho klubu, zodpovedá sa tomuto orgánu. Orgán o svojom závere s návrhom na udelenie sankcie upovedomí klub, v ktorom je tento členom. Klub je povinný svoje stanovisko predložiť príslušnému orgánu pred jeho rozhodnutím.

3. Podobne orgán rešpektuje návrh klubu, ak jeho člen porušuje disciplínu v klube a je pritom funkcionárom v orgáne mimo klubu. Rozhoduje však vždy orgán, a to po prešetrení a stanovisku svojej kontrolnej komisie.

4. Ak člen klubu nie je funkcionárom žiadneho orgánu a porušuje disciplínu, o jeho sankcionovaní rozhoduje klub.

5. Podľa závažnosti porušenia disciplíny členom pri zvážení všetkých okolností podľa čl. 6 ods. 4 Stanov, môže sa rozhodnúť o potrestaní člena sankciami a to po hlasovaní nadpolovičnou väčšinou prítomných členov klubu.

a) napomenutím člena na zhromaždení klubu alebo na stretnutí v klube; ak je funkcionárom v orgáne, tak aj na jeho zasadnutí,
b) odvolaním z funkcie v klube po hlasovaní výboru klubu alebo v orgáne hlasovaním predsedníctva orgánu, a to pri dodržaní čl. 20, ods. 7 Stanov,
c) zrušením členstva, napr. pre nezáujem o prácu a činnosť klubu alebo orgánu,
d) vylúčením zo ZKS za zneužitie funkcie, poškodenie záujmov alebo mena ZKS v oblasti svojej pôsobnosti.
6. Rozhodnutie o sankcii postihnutému členovi sa doručí písomne. Ak postihnutý nesúhlasí s rozhodnutím, môže podať písomné námietky, ktoré klub alebo orgán predloží so svojím stanoviskom na vyšší orgán, ktorý o veci rozhodne, a to po prešetrení kontrolnou komisiou.

7. Pri porušení disciplíny kolektívnym členom sa postupuje obdobne podľa tohto paragrafu, ods. 2 až 6.

§ 4
Založenie klubu

1. Klub ZKS sa zakladá podľa čl. 8 Stanov, a to s vedomím územného centra (ďalej len ÚC). Zakladá sa z iniciatívy predsedu ÚC alebo iného funkcionára. Po dohode s ÚC možno klub založiť aj z iniciatívy najmenej 5 budúcich alebo aj existujúcich členov.

2. Klub možno založiť aj rozhodnutím zhromaždenia o rozdelení existujúceho klubu, ak o tom rozhodne väčšina zúčastnených. Návrh na rozdelenie však musí byť dopredu zaradený do programu zhromaždenia. Rozdelenie sa vykoná po dohode s ÚC.

3. Klub sa založí na ustanovujúcom zhromaždení klubu.

4. Klub svoju činnosť programuje a vykonáva podľa čl. 3, 4 a 8 Stanov, a to v mieste svojho pôsobenia (v obci, meste, mestskej časti, ako aj pri jednej alebo viacerých farnostiach, prípadne kláštoroch) podľa potrieb a záujmov svojho členstva so zameraním na rozvoj a záujmy jeho okolia.

5. V mieste pôsobenia klubu možno založiť aj ďalší klub alebo kluby, a to po dohode a so súhlasom ÚC.

6. Na ustanovujúcom zhromaždení klubu sa zúčastňuje predseda ÚC alebo ním poverený člen kvôli jeho správnemu priebehu. Sám však nehlasuje, ale na základe zápisnice o konaní a volebných výsledkoch zabezpečí, že ÚC podá do mesiaca na Ústredie návrh na zriadenie klubu. V návrhu predseda ÚC uvedie meno a plnú adresu predsedu klubu, ako aj dátum ustanovujúceho zhromaždenia klubu.

7. Podľa čl. 8 ods. 2 Stanov vydá Ústredie pre novozriadený klub na návrh ÚC zriaďovaciu listinu (ďalej ZL) a tiež jej kópiu pre ÚC. ZL obsahuje názov klubu a jeho číslo, ktoré sa počas činnosti klubu nemenia (príloha č. 3 Vzor ZL klubu). Klub podľa požiadaviek štátnych alebo samosprávnych orgánov a iných oprávnených príslušných orgánov preukazuje svoju identitu a pôsobnosť kópiou ZL. Po voľbe nového predsedu sa ZL nemení, klub jeho zmenu s uvedením plnej adresy a dátumu voľby oznámi do mesiaca ÚC. ÚC túto zmenu oznámi na Ústredie s návrhom na doplnenie ZL. Ústredie vydá doplnok ZL (príloha č. 4 Vzor Doplnku ZL), o čom predseda klubu informuje jeho kópiou všetkých, ktorým bola zaslaná kópia pôvodnej ZL.

8. ZL (prípadne doplnok k nej) je dokladom o tom, že klub patrí do Združenia, preto je povinný plniť svoje úlohy podľa Stanov a vo vymedzenom území oprávnene pôsobí. Na svoju identifikáciu používa pridelené identifikačné číslo a pečiatku, ktorú si klub nechá vyhotoviť podľa vzoru (príloha č. 9 Vzor Žiadosti o IČO – ÚC).

9. Predseda klubu, uvedený v ZL, alebo jeho právoplatne zvolený nástupca, uvedený v doplnku ZL, zastupuje Ústredie ZKS v mieste pôsobnosti klubu a v mene klubu má právo a zodpovednosť konať, preberať dohodnuté záväzky a ich plniť, a to najmä voči orgánom miestnej samosprávy.

§ 5
Zánik klubu

1. Klub zanikne rozhodnutím ÚC podľa čl. 9 ods. 3, ak
a) trvajú podmienky prerušenia jeho činnosti podľa čl. 9 ods. 1 písm. a) až c) Stanov dlhšie ako dva roky a jeho činnosť sa nepodarí obnoviť,
b) ÚC opakovane počas roku zistí, že klub sa odkláňa od stanov ZKS a hrubo porušuje ustanovenia pri svojej činnosti,
c) klub na svojom riadne zvolanom zhromaždení odsúhlasí svoj zánik dvojtretinovou väčšinou prítomných členov, o čom spíše zápis a priloží prezenčnú listinu,
d) klub nie je schopný zvoliť si svojho nového predsedu, ak dovtedajší predseda ukončil svoju funkciu, alebo nebol znovu zvolený. Výbor, najmä predseda, je povinný hľadať nástupcu.

2. Zánik klubu je možný, ak ÚC alebo Ústredie zistí porušenie disciplíny nedodržiavaním programových zásad ZKS (čl. 3 Stanov), alebo že ich plnenie klub opakovane porušuje. Ak disciplínu porušuje predseda klubu, výbor, prípadne jeho časť, konajú orgány spoločne alebo Ústredie samostatne a porušovateľov disciplinárne potrestajú podľa § 3 tohto OP.

3. O zániku klubu vydá ÚC rozhodnutie, v ktorom popíše dôvody jeho zániku a určí spôsob jeho likvidácie.

4. ÚC svoje rozhodnutie predkladá do 30 dní Ústrediu ZKS. Spolu s rozhodnutím predkladá aj ZL a pečiatku klubu, ktoré klubu odníme. ÚC oznámi zánik klubu orgánom samosprávy v území jeho dovtedajšej pôsobnosti.

5. Ak je v mieste zániku po čase znovu záujem o vznik klubu, po právoplatnom rozhodnutí ÚC sa klub opätovne založí ako novovzniknutý podľa § 4 ods. 1 OP. Ústredie vydá klubu novú ZL a pridelí mu nové evidenčné číslo.

§ 6
Obvodné alebo mestské centrum

1. Vytvorenie obvodného (OC) alebo mestského centra (MC) nie je povinné, ale len možné, a to z vôle a potreby aspoň troch klubov v danom obvode alebo meste a za podmienok čl. 10 ods. 1 Stanov. Kluby, ktoré chcú vytvoriť takéto centrum, spoločne pošlú návrh na založenie centra predsedovi ÚC, ten návrh prerokuje v predsedníctve a po schválení zvolá zakladajúce zhromaždenie.

2. Ak sú v mieste pôsobenia ZKS dva kluby (alebo viac) a nie je vytvorené centrum, kluby sa dohodnú o spolupráci a koordinácii svojich činností, hlavne voči miestnym orgánom.

3. Pri vytvorení obvodného alebo mestského centra sa postupuje podľa § 7 tohto OP obdobne ako pri vytvorení ÚC s tým, že zakladajúce zhromaždenie centra zvoláva a zabezpečuje predseda ÚC spolu s menovaným ďalším členom predsedníctva, ktorý však nie je členom žiadneho z klubov zamýšľajúcich založiť takéto centrum. Tento nečlen predsedá aj zakladajúcemu zhromaždeniu. Ak predseda ÚC nie je členom klubov, ktoré chcú založiť takéto centrum, môže tomuto zhromaždeniu predsedať.

4. Predsedajúci zhromaždenia zabezpečí spísanie zápisu o založení centra a doručí ho do troch týždňov cez ÚC na Ústredie ZKS aj s návrhom na vydanie zriaďovacej listiny. Ústredie vydá zriaďovaciu listinu a vydá ju ÚC a jej kópiu pre zriadené OC alebo MC.

§ 7
Územné centrum

1. Územné centrum (ÚC) sa zriadi v ôsmich v súčasnosti existujúcich VÚC. Ak sa členenie VÚC zmení počas platnosti Stanov, zmení sa aj počet ÚC. Nové ÚC sa utvorí do 6 mesiacov od platnosti nového územného členenia. Podmienkou zriadenia ÚC je existencia aspoň 2 klubov vo VÚC. Ak je v území len 1 klub, jeho predseda plní úlohy aj predsedu ÚC (čl. 11, ods. 3 Stanov).

2. ÚC v zmysle čl. 11 Stanov sa zriadi v sídle VÚC, ak je v ňom založený aspoň jeden klub. Ináč sa zriadi v jeho blízkosti v sídle obvodu, kde takýto klub je založený. Rozhodne o tom Ústredie ZKS, ako aj o prípadnom preložení ÚC do sídla VÚC, keď sa v ňom zriadi klub. ÚC sa ustanoví zriaďovacou listinou (Vzor ZL ÚC príloha č. 5).

3. V roku konania Valného zhromaždenia ZKS (VZ ZKS) sa koná v území ÚC zhromaždenie ÚC (Z ÚC), na ktorom sa vykonajú aj voľby predsedníctva ÚC (Z ÚC). Po príprave na stretnutí predsedníctva sa určí termín a miesto konania Z ÚC, navrhne sa kandidátka na jeho predsedu, členov predsedníctva a kontrolnej komisie, určí sa rozpis delegátov, a to minimálne 45 dní pred jeho konaním. O zvolaní Z ÚC predseda ÚC bezodkladne informuje Ústredie; predseda ZKS do 3 týždňov môže menovať svojho delegáta na jeho konanie a tiež zvolá Z ÚC. V kluboch ÚC sa volia delegáti podľa rozpisu. Delegátmi Z ÚC sú aj doterajší členovia predsedníctva ÚC a aspoň jeden zástupca klubu popri jeho predsedovi. Program Z ÚC navrhuje a predsedá mu predseda ÚC.

4. ÚC je uznášania schopné za účasti 75 % delegátov. Najprv sa odsúhlasí navrhnutý program, potom sa z prítomných delegátov zvolí trojčlenná volebná komisia a návrhová komisia. Súčasťou programu Z ÚC sú voľby predsedníctva na ďalšie obdobie; voľby vedie zvolený predseda volebnej komisie. Predložený návrh kandidátky môže byť doplňovaný návrhom aspoň štvrtiny prítomných delegátov. Jednotliví kandidáti sa predstavia, pričom vyjadria svoj súhlas alebo nesúhlas s kandidovaním; v prípade nesúhlasu sú z kandidátky vylúčení. Potom sa prikročí k voľbe podľa čl. 20 ods. 5 Stanov. Najprv sa samostatne volí predseda ÚC. Predseda je zvolený získaním nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných delegátov. Ak ju nezíska, nasleduje druhé kolo volieb, do ktorého postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Predsedom sa z nich stáva ten, ktorý v druhom kole získa väčšinu hlasov. Potom sa volia členovia predsedníctva podľa vopred stanoveného počtu. Zvolení sú tí, ktorí získajú nadpolovičnú väčšinu hlasov. Ak ich je menej ako je určený počet, do druhého kola postupujú toľkí kandidáti s najvyšším počtom hlasov, koľkí neboli do predsedníctva zvolení, plus jeden. Zvolení z nich sú tí, ktorí dosiahnu najvyšší počet hlasov. V prípade nezvolenia predsedu, ak je jediným kandidátom na funkciu, doterajší predseda o tom písomne informuje predsedu Združenia, ktorý určí zvolanie nového Z ÚC. Zástupcovia Ústredia prítomní na Z ÚC nemajú právo voliť, vykonávajú len poradnú a kontrolnú funkciu počas volieb. Po skončení volieb spolu s volebnou komisiou spíšu zápis o Z ÚC, ktorý odsúhlasuje plénum hlasovaním.

5. V prípade zvolenia nového predsedu ÚC sa požiada Ústredie o vydanie doplnku ZL ÚC (vzor Doplnku ZL ÚC príloha č. 7), pričom pôvodná listina zostáva v platnosti a menia sa len aktualizované údaje. S doplnkom ZL ÚC oboznámi predseda ÚC dotknuté orgány vo svojej pôsobnosti.

6. Ako vnútroorganizačnej jednotke Ústredie pre ÚC určí IČO odvodené takto: k IČO ZKS 31745741 pridá organizačné číslo ÚC. napr. pre ÚC Bratislava je odvodené IČO 31745741UC1 (Odvodené IČO pre ÚC pozri príloha č. 6).

§ 8
Valné zhromaždenie

1. Predseda ZKS zvoláva každé štyri roky Valné zhromaždenie (ďalej VZ) podľa čl. 14 odst.(2) písm. a) a čl. 22 odst.(4) Stanov a to do 30.11. štvrtého roku od predchádzajúceho VZ. Miesto, čas a ostatné podmienky konania VZ, vrátane návrhu programu a návrhu kandidátov na predsedu, podpredsedov, členov predsedníctva a kontrolnej komisie, odsúhlaseného Ústredím, zašle pozvánku klubom a ÚC mesiac pred konaním VZ. Poriadok volieb v rámci programu vydá predsedníctvo samostatne pri zvolaní VZ. Program a poriadok volieb schvaľujú delegáti na začiatku VZ.

2. V roku, v ktorom sa koná VZ, konajú sa aj voľby v kluboch, a to do 30.4. daného roku na zasadnutiach klubu. Tie pripraví výbor klubu (so zohľadnením § 9 ods. 1 Finančného poriadku) a zvoláva ich príslušný predseda. Aktuálny stav o dátume a výsledku volieb podáva klub v štatistickom hlásení za predchádzajúci rok na ÚC, ktoré ho odosiela Ústrediu ZKS (vzor v prílohe č. 8), a to do 25. 8. V tom istom roku do 20. 8. sa vykonajú voľby v rámci Z ÚC (pozri § 7 OP, ods. 3, 4 a 5).

3. Zvolanie mimoriadneho VZ podľa čl.10 ods.5 a 6 Stanov zvoláva predseda ZKS v medziobdobí 4 rokov, a to podľa ods. 1 § 8 OP. Podnetom na zvolanie je písomný návrh aspoň 5 predsedníctiev ÚC, alebo uznesenie predsedníctva ZKS.

§ 9
Činnosť Združenia

1. Operatívne vedenie a činnosť Združenia vykonáva predseda Združenia podľa čl. 14, ods. 1 a čl. 17, ods. 3 Stanov. Ako poradný orgán mu slúži užšie predsedníctvo (UP), ktoré predseda zvoláva podľa potreby. Predseda určí program, ktorý môžu doplniť na mieste aj návrhy prítomných.

2. Členovia UP a čestní predsedovia sa na rokovaní zúčastňujú podľa svojich možností. Zúčastniť sa môžu aj iní, ktorých odsúhlasí predseda. Účastníci nemajú právo na náhrady cestovného, stravného ani nocľažného. Tieto náhrady môžu získať v prípade osobného pozvania predsedu.

3. Závery z rokovania odsúhlasuje predseda a o ich plnení informuje na najbližšom pred-sedníctve. K závažným problémom môže predseda Združenia vytvoriť osobitnú komisiu a určiť jej predsedu. Tá podáva predsedovi Združenia návrh na riešenie problému v určenom termíne.

4. Funkcie v Združení sú dobrovoľné a čestné. Každý člen pred svojím zvolením vyjadrí svoj súhlas so zvolením. V spoločných ustanoveniach v čl. 20 ods. 5, 6 a 7 Stanov sú určené základné podmienky pre voľbu funkcionárov, ako aj pre ich odvolanie.

5. Funkcionár môže na zasadnutiach príslušného klubu alebo orgánu, v ktorom bol zvolený, oznámiť z opodstatnených dôvodov (vek, choroba, rodinné, spoločenské a iné dôvody) úmysel vzdať sa svojej funkcie v ním stanovenom termíne. Do tohto termínu v prípade potreby jeho nahradenia vyvinie úsilie na navrhnutie riešenia obsadenia danej funkcie inou osobou.

6. Pretože v Združení dochádza k prerušeniu činnosti klubov alebo orgánov v dôsledku ukončenia dobrovoľnej funkcie (aj vrátane úmrtia), každý člen Združenia je povinný pomôcť pri riešení personálneho problému.

§ 10
Platnosť organizačného poriadku

Zmena OP č. 4 sa upravila na základe Zmeny č.6 Stanov na VZ ZKS Slovenska v Ružomberku 27.08.2015 a nadobúda účinnosť dňom zaregistrovania na Ministerstve Vnútra SR (30.06.2016). Zmeny 0P č. 3 schválené Ústredím ZKS dňa 24.02.2015 sa nemenia a sú v platnosti, tak ako boli Ústredím ZKS dňa 24.02.2015 schválené. Účinnosť nadobúda dňom 01.07.2015, kedy stráca platnosť OP – Zmena č.2 – z 11.07.2013.

Doc. RNDr. Jozef Mikloško, DrSc.
predseda ZKS

Bratislava, 20.09. 2016

P R Í L O H Y k Organizačnému poriadku

Príloha č. 1: Prihláška za člena ZKS
Príloha. č. 2: Členský preukaz ZKS č.:
Príloha č. 3: Vzor Zriaďovacej listiny (ZL) klubu
Príloha č. 4: Vzor Doplnku ZL klubu
Príloha č. 5: Vzor Zriaďovacej listiny ÚC (Z LÚC)
Príloha č.6 Odvodené IČO pre ÚC
Ústredie ZKS podľa § 7 ods. 8 OP určuje pre Územné celky toto odvodené IČO:

Pre ÚC-1 Bratislava 31745741 0001
Pre ÚC-2 Trnava so sídlom v Hlohovci 31745741 0002
Pre ÚC-3 Trenčín 31745741 0003
Pre ÚC-4 Nitra 31745741 0004
Pre ÚC-5 Žilina so sídlom v Ružomberku 31745741 0005
Pre ÚC-6 Banská Bystrica 31745741 0006
Pre ÚC-7 Prešov 31745741 0007
Pre ÚC-8 Košice 31745741 0008

Príloha č.7 Vzor Doplnku Z LÚC
Príloha č.8 Hlásenie klubu ZKS na rok ……../1.strana/:
Hlásenie /2.strana/
Príloha č.9 Žiadosť o vytvorenie osobitnej identifikácie pre ÚC

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach