História ZKS

Dvadsaťpäť rokov Združenia kresťanských seniorov Slovenska

Štvrťstoročie Združenia kresťanských seniorov Slovenska je vekom dospelosti, dôkazom našej životaschopnosti. Sme radi, že sme druhou najväčšou seniorskou organizáciou na Slovensku, ktorá s pomocou Božou vykonáva svoje klubové, regionálne a celoslovenské aktivity.
Venujeme sa vzdelávacím, kultúrnym, športovým, náboženským a sociálnym činnostiam, pričom máme dobrú medzinárodnú spoluprácu, najmä s členmi Európskej únie seniorov (ESU),ktorá zahŕňa 37 organizácií z 27 štátov EÚ. Snažíme sa o zmysluplné prežitie života s vierou, kultúrou, celoživotným vzdelávaním a podporou tvorivých plánov. Náš príbeh je napriek prekážkam úspešný. V postsocialistických krajinách sme najstaršou organizáciou, staršou ako ESU. Slovenských seniorov spájame na miestnej, regionálnej a celoslovenskej úrovni. Najviac aktivít je na klubovej úrovni, menej na regionálnej, Ústredie organizuje celoštátne akcie. Cieľom je zvýšenie kvality života seniorov, ich účasť na živote spoločnosti a rozvoj duchovného a hmotného dobra. Snažíme sa o zlepšenie právnej a finančnej gramotnosti a informačných schopností seniorov.
V predchádzajúcom období sme mali trojstupňovú štruktúru: predsedníctvo (9 ľudí), ústredie (20), regionálne vedenia (8) a kluby (asi 70 klubov). Máme asi 4400 členov, našou náplňou sú stretania, prednášky, školenia, kultúrne a športové podujatia, púte, semináre a zájazdy. V spolupráci s MPSVaR SR sme sa významne zúčastnili na príprave Národného programu aktívneho starnutia do roku 2020, v súčasnosti prebiehajú prípravy na vypracovanie jeho pokračovania až do roku 2030.
Naše pôvodné pomenovanie bolo Združenie kresťanských dôchodcov (ZKD). Od 1.1.2004 sa zmenilo na Združenie kresťanských seniorov Slovenska (ZKS). V nasledujúcom prehľade zhrnieme po jednotlivých rokoch hlavné akcie našej činnosti, predovšetkým Ústredia. Niektoré informácie do roku 2007 napísali bývalí vtedajší predsedovia ZKS – Ján Benček (predseda do júna 2001) a Ivan Kravjanský (predseda do augusta 2007). Ďakujeme im za to. Jozef Mikloško vykonával funkciu predsedu v rokoch 2007-2019. Na Valnom zhromaždené 8.11.2019 bol na ďalšie štvorročné obdobie zvolený za predsedu ZKS Peter Mach.
Od roku 2012 vydávame 3-4 razy ročne časopis pre seniorov Generácie, 48-stranový farebný časopis A4 s dotáciou na tlač od MPSVaR SR. Výtlačky sú distribuované územným celkom, klubom a členom ZKS. Dávame v nich priestor seniorským aktivitám a osobnostiam. Obsah redakčne pripravuje Miloš Nemeček a Jozef Mikloško. Mnohé informácie o činnosti ZKS od roku 2012 boli publikované vo viacerých článkoch ôsmych ročníkov časopisu Generácie. Za podporu na tlač časopisu ďakujeme MPSVaR SR.

1995
Začiatkom roka na duchovných cvičeniach v Dolnom Smokovci Ján Benček prišiel s myšlienkou založiť na Slovensku Združenie kresťanských dôchodcov. Prípravný výbor, ktorého základ bol v Klube seniorov KDH v Bratislave, vypracoval stanovy ZKD, ktoré boli zaregistrované Ministerstvom vnútra SR 6. 2. 1995 pod číslom VVS/1-900/90-10351-1. Prípravný výbor zvolal na 20. 3. do zasadacej sály KDH na Žabotovej 2 zakladajúce Valné zhromaždenie (VZ). Za predsedu bol zvolený Ján Benček. Zakladajúcich členov bolo 70, najmä z Bratislavy. Činnosť Predstavenstva ZKD sa sústredila na zakladanie okresných pobočiek a klubov na Slovensku a rozširovanie členskej základne mimo Bratislavy. Podnetom pre založenie ZKD bolo v roku 1993 aj pozvanie seniorov KDH do Viedne, kde sa zástupcovia kresťanských a ľudových európskych strán dohodli na spolupráci v rámci EÚ. Európska únia seniorov (ESU) vznikla 7. 11. 1995 na kongrese v Madride pri Európskej ľudovej strane (EPP) a ZKD patrilo medzi jej prvých členov. Prvým prezidentom ESU sa stal pán Stefan Knafl z Rakúska, J. Benček bol zvolený za jedného zo 7 viceprezidentov. Keďže ESU sa vytvárala ako asociácia v rámci EPP, garantom prijatia ZKD do ESU bolo KDH, ako členská organizácia EPP.

1996
Predstavenstvo sústredilo svoju činnosť na rozširovanie členskej základne a vznik nových klubov v rôznych častiach Slovenska. Zároveň chcelo byť platným členom ESU svojou účasťou na práci pre Európu s výhľadom na vstup Slovenska do EÚ. 6.-8.9. sa konal vo Viedni 2. kongres ESU, ktorý prijal Viedenské vyhlásenie. Zúčastnil sa na ňom s príspevkom J. Benček. Konferencia biskupov Slovenska (KBS) pod vedením predsedu Mons. Rudolfa Baláža, ktorý ZKS podporoval a usmerňoval, zorganizovala národnú púť Slovákov do Ríma. Uskutočnila sa 8.-10.11. a zúčastnili sa na nej viacerí členovia ZKS pod vedením J. Benčeka. O. biskup Baláž sa s ním dohodol na vyhotovení Pamätného zápisu v slovenčine a latinčine pre pápeža Jána Pavla II. Obaja tento zápis odovzdali do rúk predstaviteľov Svätej Stolice.

1997
Predstavenstvo zorganizovalo účasť členov ZKD na hlavnej púti 5.8. do Levoče, kde Jozef kardinál Tomko bol hlavným celebrantom s biskupom F.Tondrom a zahraničnými biskupmi. Prišli aj hostia z ESU, na čele s prezidentom S. Knaflom, generálny sekretár W. Mohaupt a viacerí zástupcovia seniorov z Rakúska, Maďarska, Nemecka, Estónska, Lotyšska a Poľska, ktorí boli nadšení z účasti na púti a aj množstvom pútnikov. V Levoči sa potom uskutočnila medzinárodná konferencia ESU za účasti S. Knafla a W. Mohaupta na tému „Rozširovanie Európy, integrácia stredo- a východoeurópskych krajín“. V Bratislave sa uskutočnilo 2.valné zhromaždenie rozšírilo Predstavenstvo o nových členov. VZ schválilo zmenu stanov, ktorou sa deklarovalo menovanie krajských koordinátorov v krajoch SR. Zmenu potvrdilo MV SR 7.4.1997.

1998
26.-27.4. sa v Budapešti konala konferencia ESU „Rozširovanie Európy – seniori Európy si podávajú ruky“, za účasti našich piatich delegátov. 13.-15.9. v Bratislave sa uskutočnil seminár ZKD „Príspevok seniorov Európy na formovanie rodiny pre tretie tisícročie“. Vydaný bol aj zborník príspevkov.

1999
Na 3.kongrese ESU 21.-22.3 v Kolíne nad Rýnom sa zúčastnili naši delegáti J. Benček a J. Tomko. V dňoch 11.-12.11. pri príležitosti konania 3. VZ (na ktorom bol zvolený za člena Predstavenstva aj I. Kravjanský) sa konal v Bratislave medzinárodný seminár ZKD „Žiť medzigeneračnú solidaritu ako deti jedného Otca“ so 150 účastníkmi. Pre delegátov odzneli prednášky slovenských prednášateľov a hostí z Rakúska, Nemecka, Česka, Chorvátska, Slovinska a Talianska. Vydaný bol aj zborník.

2000
V jubilejnom roku viacerí členovia ZKD putovali do Ríma, kde sa zúčastnili na oslavách jubilea. V júni sa v Bratislave uskutočnil seminár ZKD „Korene kresťanskej civilizácie ako vklad Slovenska do Západnej Európy“.

2001
21.-22.7. v Bratislave bolo 4. Valné zhromaždenie ZKD, pre vysoký vek na ňom odstúpil predseda J. Benček. Novým predsedom bol zvolený Ivan Kravjanský, aj Predstavenstvo ZKD sa omladilo. J. Benček bol zvolený za čestného predsedu. Po VZ sa konal seminár na tému „Ži, aby aj druhí mohli žiť – generácia pre generácie“. Zúčastnilo sa ho 130 seniorov. V Bruseli v Európskom parlamente sa konal 17.-18.10. 4. kongres ESU. Delegáti za ZKD boli J. Benček, M. Danko, J. Gurega a M. Pospišil. Za nového prezidenta bol zvolený Bernhard Worms z Nemecka. Namiesto J. Benčeka, ktorý odstúpil, bol za viceprezidenta ESU zvolený J. Gurega. Nové orgány ESU na zasadnutí Výkonného výboru vytvorili regionálne orgány, keď SR bola začlenená do regiónu „Juhovýchod Európy“ pod vedením Rakúska s Maďarskom, Chorvátskom a Slovinskom, perspektívne aj s Bulharskom a Rumunskom. V novembri bolo v Budapešti rokovanie seniorských organizácií Maďarska, Rakúska, Česka, Poľska a Chorvátska o spolupráci seniorov za účasti 5 zástupcov ZKD.

2002
Ako odpoveď ZKD na samosprávne orgány VÚC (2001) sa obrátil predseda ZKD na novozvolených županov a požiadal ich o prijatie, na ktorom sme informovali o našej činnosti v ich území. Stretnutia sa uskutočnili v Bratislave, Nitre, Trenčíne, Prešove a v Košiciach. Ďalšia činnosť zostala na predsedoch územných centier, zriadených Ústredím. 3.-4.7. sa v Bratislave konal seminár „Kresťanský senior a veci verejné – Laici seniori a ich úloha v Cirkvi“. S prednáškou vystúpil aj predseda KBS Mons. F. Tondra. Vydaný bol zborník, na seminári bolo 130 účastníkov. V júni ESU prijal dokument MAGNA CHARTA politiky voči seniorom. 27.-28. 8. sa uskutočnila návšteva prezidenta ESU B. Wormsa v Bratislave (bol prijatý predsedom NR SR P. Hrušovským a na magistráte Bratislavy). V decembri bol v Eisenstadte seminár Rakúšanov, Maďarov a Slovákov „Stav štátnej starostlivosti o seniorov“. Zúčastnilo sa ho 90 členov ZKD, financovaných rakúskou stranou.

2003
12. 5. sa uskutočnil v Bratislave medzinárodný seminár ZKD pod záštitou predsedu NR SR P. Hrušovského a podpredsedu vlády SR P. Csákyho s finančným príspevkom Úradu vlády SR. Téma bola „Seniori Rakúska, Maďarska a Slovenska si podávajú ruky do novej Európy“. Zúčastnilo sa ho 250 účastníkov, z toho zo zahraničia 120 – z Rakúska , Maďarska a z Čiech. 26. 8. sa konal v Spišskej Novej Vsi seminár „Kresťanský senior a veci verejné“ s podtémou „Prestavba dôchodkového zabezpečenia“. Seminár bol v spolupráci s MPSVaR SR. Tam sa 27. 8. konalo aj 5. VZ ZKD, na ktorom sa odsúhlasila zmena stanov s tým, aby sa prerokované návrhy komisiou dopracovali do konca roku a predložili sa na registráciu MV SR (registrované boli 19.12). Zmena platila od 1.1.2004, ňou sa zmenil aj názov na Združenie kresťanských seniorov Slovenska. Vytvorili sa územné centrá (8 ÚC) s volenými predsedami. 8. 9. sa v Bratislave konal seminár pod záštitou apoštolského nuncia Svätej Stolice v SR Mons. H. J. Nowackého, arcibiskupa J. Sokola a P. Hrušovského, predsedu NR SR, na tému „Svätá Stolica a Slovensko“. Účastníkov bolo 120, vydaný bol zborník.

2004
8.3. sme boli pozvaní Rakúšanmi na trojstretnutie do Hollabrunnu spolu so seniormi z Maďarska pred rozšírením EU o 10 členských štátov. Zúčastnili sme sa v dvoch autobusoch. Do kultúrneho programu prispela folklórna skupina Čajkovčanov. 27.-29.4. bol zvolaný 5. kongres ESU do Bonnu v NSR (Bad Godesberg), na ktorom sme mali 10 delegátov: I. Kravjanský, J. Gurega, A. Neuwirth, Ľ.Cibulka, M. Korpeľová, B. Kozák, M. Nádaská, H. Odlerová, M. Pospišil, J. Tesák a A. Trusinová. 27.10. sa v konal v Bratislave seminár „Kresťanský senior a veci verejné III“ na tému Sociálna a dôchodková reforma v SR.

2005
15. 11. bol seminár „Kresťanský senior a veci verejné IV“, o problémoch v samospráve a o cirkevnej charite so zameraním na potreby seniorov. Konal sa za účasti 120 delegátov v Košiciach. Prednášateľom bol aj biskup Mons. Bernard Bober. 16. 11. sa konalo 6. VZ, na ktorom sme si pripomenuli 10.výročie činnosti ZKS.

2006
23. 5. bol v Bratislave seminár „Moderný evanjelizátor 20. storočia profesor Kolakovič, jeho žiak Anton Neuwirth a ich posolstvo mladej generácii“. Zúčastnilo sa 410 účastníkov, z toho 100 mladých. Konal sa pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska, za účasti nunciusa Mons. H. J. Nowackeho, A. Gustovič-Ercegovac, veľvyslankyne Chorvátska, a Mons. Š. Vrableca, zástupcu KBS. Zo seminára bol vydaný zborník, ktorý sa stále využíva k danej téme. Je v ňom 18 prednesených referátov s diskusiou a fotodokumentáciou. V tomto roku sa zhoršil zdravotný stav predsedu ZKS I. Kravjanského, ktorý bol operovaný na srdce.

2007
Predseda ZKS dopracoval zmeny Organizačného a Finančného poriadku, ktoré sa v orgánoch ZKS schválili. V dňoch 2.-4.3. sa pri Grazi konala regionálna konferencia ESU na tému „Pomoc tým, čo pomáhajú“, za účasti J.Guregu, I. Vojtaššáka a poslankyne M. Gibalovej s prednáškou „Starostlivosť o seniorov v SR“. V júni v Prahe Zväz seniorov KDU/ČSL usporiadal konferenciu „Rovnosť šancí pre všetkých“ za účasti J. Guregu, J. Hudáka a J. Tesáka. V Pullheime pri Kolíne nad Rýnom bol 30.9.-2.10. 6. kongres ESU (delegáti ZKS boli J. Gurega, J. Hudák, J. Tesák, A. Trusinová a J. Mikloško). Prijalo sa Pullheimské vyhlásenie: „Starí a mladí spoločne – Garant pre budúcnosť spojenej Európy“. J. Gurega bol zvolený za člena revíznej komisie ESU. Na kongrese sa prezentoval J. Mikloško ako kandidát na budúceho predsedu ZKS. Dňa 27. 11. sa konalo 7. VZ ZKS v Bratislave. Na ňom sa predseda I. Kravjanský kvôli vysokému veku a zdravotným problémom vzdal funkcie (bol zvolený za čestného predsedu). Delegátom navrhol zvoliť za predsedu Doc. RNDr. Jozefa Mikloška, DrSc, ktorý bol jednomyseľne zvolený. Na druhý deň 28. 11. sa uskutočnil so 130 účastníkmi seminár „Ladislav Hanus a Pavol Strauss – osobnosti 20. storočia“.

2008
V apríli sme sa presťahovali na Bajkalskú 25, do sídla KDH. Ešte na 7.VZ ZKS sa odsúhlasila zmena stanov, ktorá bola zaregistrovaná 23. 5. 2008. 20. 5. bol seminár v Banskej Bystrici „Budúcnosť Slovenska v EU“. Dňa 21. 9.sme zorganizovali medzinárodnú púť seniorov do Marianky, za účasti seniorov zo Slovenska, Maďarska, Rakúska, Česka a Nemecka. Púť sa začala krížovou cestou, nasledovala sv. omša, celebroval Mons. J. Formánek, za účasti asi 800 účastníkov. Potom pokračovalo podujatie v Bratislave, ako „Deň dialógu kultúr národov Strednej Európy“, na Hlavnom námestí. Na tribúne vystúpili predstavitelia hlavného mesta, zástupcovia europoslancov (M. Šťastný a M. Záborská), reprezentantov EU v SR, vedúci delegácií seniorov a prezident ESU B. Worms. Nasledoval kultúrny program súborov a jednotlivcov zo Slovenska, Maďarska, Čiech a Rakúska. Program sledovalo asi 1000 divákov. Finančné sponzorstvo tohto náročného podujatia zabezpečil Ján Benček.

2009
16. 5. zorganizovalo Fórum kresťanských inštitúcií, ktorého je ZKS členom, v Bratislave na Námestí SNP Deň rodiny, na ktorom sme sa zúčastnili prezentáciou činnosti ZKS. Dňa 10. 9. sa konalo 8. VZ ZKS a na druhý deň seminár „20 rokov po revolúcii a poslanie ZKS v budúcnosti“. Za účasti sto delegátov to bolo v Diecéznom seminári v Badíne.

2010
V Bojniciach sa 17.4. uskutočnil za účasti členov ZKS dvojseminár na témy: „Ohrozenie seniorov chudobou a sociálnym vylúčením“ a „Príklad Antona Neuwirtha, posla spolužitia Európy“. Oslávili sme pri tom aj 15. výročie vzniku ZKS. 2.- 4.11. sa konal 7. Kongres ESU v Bad Honeff v Nemecku. Ako delegáti za ZKS sa zúčastnili J. Mikloško, J. Hudák, J. Kurilla a člen revíznej komisie J. Gurega.

2011
14.4. sa v Bratislave uskutočnil slovensko-rakúsky seminár s názvom „Úspechy a problémy zjednotenej Európy – príklad slovensko – rakúskej spolupráce“. 12.11. sa v Bojniciach uskutočnil spomienkový seminár „Politický väzni v komunistickom režime: Rudolf Jurík, Tomislav Kolakovič a Anton Neuwirth“. V októbri sa uskutočnilo v Bratislave 9. VZ. 17.11. bol v Bratislave celoštátny seminár „Ciele a úlohy ZKS v roku aktívneho starnutia a parlamentných volieb“.

2012
8.2. bol v Bratislave seminár „Kresťanské hodnoty vo verejnom živote – cirkev a politika“. Venoval sa uplatňovaniu kresťanských hodnôt vo voľbách. V spolupráci s KDMS sme 23.-24.2 zorganizovali v Pruskom seminár o medzigeneračnej spolupráci „Mladí rýchlo bežia, starí poznajú skratky“. Pri príležitosti 80 rokov našich členov – spisovateľa Antona Hykischa, exministra Michala Džatku a podpredsedu ZKS Jána Uhnáka, sme 1.3. v Bratislave zorganizovali slávnostnú akadémiu. 9.5. sa uskutočnil v Bratislave seminár na tému „Život a dielo kresťanského aktivistu J. Komorovského“. Nosnými témami konferencie ZKS „Aktívne starnutia a kríza v Európe“, ktorá sa uskutočnila 18.-19.10. v Bratislave, boli etické a morálne hodnoty tvoriace plnohodnotný život a medziľudské vzťahy.

2013
Na seminári „Európsky rok občanov a seniori“, ktorý bol 19.4. v Trenčianskych Tepliciach, sa prerokovali témy euroobčianstva, s dôrazom na vzdelavacie, sociálne, kultúrne a ekonomické aspekty seniorov. 10. VZ ZKS sa uskutočnilo 27.9. v Košiciach za účasti 110 delegátov z regiónov Slovenska. 27.-28.9. sa uskutočnil v Košiciach, európskom hlavnom meste kultúry, seminár „Kultúra v živote seniorov – súčasnosť a perspektívy“. V dňoch 7.-8.11. sa J. Mikloško a M. Nemeček aktívne zúčastnili v Bruseli na európskom kongrese ESU.

2014
Pri príležitosti volebného roku sa 21.-22.2. v Bratislave uskutočnil v spolupráci so Zastúpením EP v SR seminár „Kvalita života seniorov a európske voľby“. 12.-14.6. sa delegáti ZKS zúčastnili medzinárodnej konferencii ESU vo Viedni „Chceme lepšiu Európsku úniu“. V septembri sa aktívne zúčastnila delegácia ZKS na konferencii ESU v Prahe „Medzigeneračná spolupráca a solidarita“. V novembri sme v Bratislave pripravili dva koncerty zboru zo Svätého Jura, kvinteta a sólistov, na ktorom odznela skladba G.B. Pergolesiho Stabat Mater. 17.11. ZKS zorganizovala v Primaciálnom paláci v Bratislave slávnostnú akadémiu pri príležitosti 25. výročia Nežnej revolúcie na tému „Slovensko po roku 1989 – radosti a starosti“. Zároveň sme promovali špeciálne číslo Generácii, ktoré bolo venované tejto téme. ZKS a predovšetkým M. Nemeček sa významne zúčastnili pod garanciou MPSVaR SR na vypracovaní Národného programu aktívneho starnutia na r. 2014 – 2020, ktorý bol prijatý vládou.

2015
ZKS sa zúčastnilo na medzinárodnom projekte EVARS ,v rámci ktorého realizovalo v Bratislave, Trenčíne, Partizánskom a Prešove sériu školiacich seminárov pre vybraných členov. V dňoch 23.-24.2.2015 v spolupráci s Nadáciou Konrada Adenauera bol seminár „Minulosť, prítomnosť a budúcnosť ZKS“, počas ktorého sa pripomenulo 20. výročie založenia ZKS. V júni sa na pozvanie europoslankyne Anny Záborskej úskutočnila exkurzia vybraných seniorov ZKS do EP v Štrasburgu. 3.-5.7. sa uskutočnila za aktívnej účasti delegácie ZKS medzinárodná konferencia ESU vo Viedni „Bezpečnosť seniorov v Európe“. 27.-28.8. sa uskutočil v Ružomberku celoštátny seminár ZKS s názvom „Európsky rok rozvoja na Slovensku a problém migrácie“. Spolupracujúce organizácie boli Informačná kancelária EP v SR, Zastúpenie EK v SR a Nadácia Konrada Adenauera. 28.8. sa v Ružomberku uskutočnilo 11. Valné zhromaždenie ZKS.

Predseda ZKS Jozef Mikloško bol v parlamentných voľbách 2012 zvolený za poslanca NR SR pre roky 2012-16. Na kandidátke KDH kandidoval na 34. mieste, ale s 9471 preferenčnými hlasmi sa stal ôsmym najúspešnejším kandidátom v rámci KDH.Bol druhým najstarším poslancom NR SR, aktívne vystúpil v pléne 615 razy. Počas štyroch rokov mesačne dával zo svojho platu 400-500 Euro na seniorské akcie a charitatívne aktivity.

2016
V dňoch 4.-5. novembra 2016 sa konal v belgickom Leuvene 9. kongres Európskej únie seniorov (ESU) „Spolu za bezpečnú a sociálnu Európu“. Delegáciu ZKS tvorilo 12 delegátov: dvaja boli členmi Výkonného výboru ESU (Jozef Mikloško a Miloš Nemeček), ich náklady hradilo ESU. Ostatných desať členov ZKS bolo odsúhlasených ESU, z nich päť sa Kongresu zúčastnilo a ďalších päť prenechalo mandát vyslaným delegátom, ktorými boli V. Čeplíková, M. Gregušová, K. Grejtáková, T. Kepencay a P. Mach. Náklady spolufinancovali poslanci EP za KDH A. Záborská a I. Štefanec. Na kongrese, ktorý sa uskutočňuje každé tri roky, sa zúčastnilo 228 delegátov seniorských organizácií z 23 krajín EÚ. Kongres zvolil aj 12 podpredsedov ESU. Z doterajších podpredsedov boli 11 znovuzvolení. Jedným z kandidátov na podpredsedu bol aj Jozef Mikloško, ktorému k zvoleniu chýbalo niekoľko hlasov. V prednáškovej časti zaujal referát Hermana Van Rompuya, bývalého prezidenta Európskej rady. Zdôvodňoval nutnosť nových investícií, stáleho ekonomického rastu a stabilného sociálneho systému. Veľkú pozornosť venoval brexitu, Rusku a európskemu rozpočtu. Predsedníčka ESU An Hermans zdôraznila snahu seniorov žiť v takej Európe, ktorá je im priaznivo naklonená. Je ich stále viac, dlho aktívne žijú. Sú hlavnými voličmi kresťanskodemokratických strán v mnohých krajinách. V programe vystúpil aj Jozef Mikloško, ktorý hovoril o nebezpečenstve finančných špekulácií, derivátových obchodoch a tlačení nekrytých peňazí. Zdôraznil, že podiel viny na ukrajinskom konflikte nesú obe strany, aj USA a EÚ. Kongres prijal Deklaráciu „Spolu za bezpečnú a sociálnu Európu“.

2017
28. výročie nežnej revolúcie si ZKS pripomenulo v Bratislave spolu s Klubom histórie polície a armády na Hviezdoslavovom nám. Na spomienku na 17. November prišlo 10 historických áut VB a 30 policajtov v retrouniformách, zástupcovia z Prahy, Brna, Dojča, Trenčína, Bánoviec nad Bebravou, Topoľčian, Púchova a Prievidzi. V programe hrala Svätojurská dychovka.
13.júna 2017 v Bratislave sa uskutočnilo Ústredie ZKS so seminárom „Starnutie populácie a solidarita generácií“. V Rade vlády SR sa vzala na vedomie správa, ktorú pripravilo ZKS: „Aktívna podpora a zvýšenie povedomia v spoločnosti, systému delenia pracovných miest v pracovno-právnych vzťahoch s dôrazom na seniorskú populáciu (55+)“. Delegáti ZKS sa aktívne zúčastnili regionálnej konferencii ESU „Ako zlepšiť kvalitu života seniorov“ v Prahe (10.-12.3. 2017), Letnej akadémie ESU vo Viedni (30.6.- 2.7.2017) a regionálnej konferencie v Mníchove (28.-30.9.2017). Zúčastnili sme sa aj Vianočných trhov v Bratislave, Dní rodiny, Dní matiek a Sociálnych dní FKI.

2018
15.3.2018 bolo zasadanie Ústredia v Badíne. Prerokovali sa výročné správy, zhodnotil sa časopis Generácie a webová stránka. Na vedomie sa vzala informácia o nových projektoch, medzinárodná spolupráca v r. 2017 a činnosť v rámci FKI a Rady vlády.
Druhé zasadanie Ústredia bolo v Bratislave 27.6.2018. Zúčastnil sa ho o. biskup Jozef Haľko, ktorý „vyjadril uznanie staršej generácií a vyzval ju, aby sa nenechala znechutiť, lebo aj malé a drobné skutky vykonané s láskou majú veľkú hodnotu“. Prerokoval sa stav nového projektu ÚC-1 „Seniori rodinám – rodiny seniorom“ a vzala sa na vedomie správa Kontrolnej komisie za roky 2016-17. Prerokoval sa tiež stav medzinárodných stykov a príprava regionálnej konferencie ESU.
Hlavná konferencia ZKS v r. 2018 bola “Prevencia trestnej činnosti páchanej na senioroch” (14.-15.3.2018) v Badíne. Jej cieľom bolo získanie vedomosti a zručnosti v oblasti vlastnej bezpečnosti, ochrany, právnej, finančnej a spotrebiteľskej, aby sa seniori nestali obeťami trestnej činnosti. V júni 2018 sa zborník konferencie zaslal účastníkom.
ZKS sa pravidelne zúčastňuje Dní rodiny, Dní matiek a Sociálnych dní, ktoré organizuje najmä FKI. Medzi 55 kresťanskými organizáciami je ZKS aktívnym členom FKI, členom predsedníctva je zástupca ZKS Peter Mach.
Delegáti ZKS v ESU sa zúčastnili na zasadaní výkonného výboru 23.-24.11.2018 v Leuvene. M. Nemeček a O. Tunega sa aktívne zúčastnili na Letnej akadémie ESU vo Viedni (6.-8.7.2018). Jozef Mikloško je člen Rady KDH, aktívne sa zúčastňuje Snemov, aj programových konferencií. Je členom Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov. Jeho posledná kniha Ľudia a doba – z môjho života (MarenčinPT,2017) sa venuje aj seniorom.
V roku 2018 organizovalo ESU a Maďarsko v Budapešti medzinárodnú konferenciu „Aktívne starnutie a účasť seniorov v dennom živote“. Aktívne sa jej zúčastnili Jozef Mikloško a Miloš Nemeček. Konferencia ukázala mnoho zhodného so slovenskou súčasnosťou. V Maďarsku je priemerná penzia asi 320 €, výrazne nižšia než u nás.

2019
Bratislavské ÚC-1 a členovia Ústredia (7 ľudí) majú 2x do mesiaca porady. Riešia sa problémy a projekty ÚC-1, ale sleduje sa aj celoslovenskú činnosť. Ústredie sa schádza 2-3x do roka, pripravuje celoštátne akcie a zahraničné styky. Sme aktívnym členom FKI, zúčastnili sme sa všetkých Pochodov za život, aj 22.9.2019 v Bratislave. Spolupracujeme s Občianskym združením Bagar, každoročne sa zúčastňujeme Vianočných trhov v Bratislave.
Pravidelne organizujeme tri celoštátne púte. Najväčšou je púť v Levoči (posledná 11.7.2019), ktorú pripravuje ÚC Prešov za účasti asi 10-15 tisíc seniorov, často s priamym prenosom rádia Lumen a televízie LUX. Ďalšie púte bývajú na Starých Horách (s o. biskupom Mariánom Chovancom 8.5.2019) a v Šaštíne (s o. biskupom Jozefom Haľkom 12.9.2019). Pred Veľkou nocou ÚC-1 organizuje „Trojdnie“ za veľkej účasti seniorov (posledné bolo 3.-5.4.2019).
Každoročne organizujeme s priemernou účasťou asi 100 seniorov športové súťaže. V tomto roku boli v Nitre 16. Kalvárske olympijské hry (14.9.2019) a preteky v Pruskom (1.10.2019). V Partizánskom boli 3.6.2018 bežecké preteky o pohár ZKS, v Nitre 15.9.2018 15. Kalvárske olympijské hry. Viaceré kluby (napr. Peter Mach v Bratislave a Vojtech Filin v Trenčíne) pravidelne týždenne organizujú turistické výlety seniorov po okolí. Organizujeme aj kultúrne a poznávacie zájazdy členov ZKS po Slovensku a do zahraničia. Máme webovú stránku www.seniorizks.sk , ktorá si vyžaduje pravidelnejšiu aktualizáciu. Niektorí členovia ZKS sú aktívni v médiách, na blogoch, na facebooku a instagrame.
Každoročne v októbri sú ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny ocenení aj seniori ZKS. Tohoročné oceňovanie sa uskutočnilo v Nitre 28.11.2019 s návštevou divadla, bolo tam 60 členov ZKS.
ZKS je riadnym členom Európskej únie seniorov (ESU). Je to strešná organizácia seniorských organizácií, ktorých materské strany sú členmi Európskej ľudovej strany v Bruseli (EPP). Má viac než milión členov. Máme zastúpenie vo Výkonnom výbore (J. Mikloško a M. Nemeček). Na tohoročnom kongrese ESU, ktorý je každé tri roky, v dňoch 27.-28.9.2019 v Sandanski (Bulharsko) sa zúčastnili naši delegáti Peter Mach, Miloš Nemeček, Marta Gregušová, Ernest Birvoň a Pavol Ondrejovič. Delegáti ZKS sa zúčastňujú každoročne na Letnej akadémii ESU vo Viedni. V dňoch 29.6.-1.7.2019 sa jej zúčastnil Peter Mach. Členský príspevok do ESU – 450 Euro, zaplatilo aj toho roku Predsedníctvo KDH.
23.9.2019 sa v Bratislave uskutočnilo zasadanie Ústredia ZKS, ktoré určilo v tajnom hlasovaní poradie kandidátov do Predsedníctva ZKS pre VZ. V tajnom hlasovaní schválilo za kandidátov ZKS na kandidátku KDH pre parlamentné voľby v roku 2020 Martina Lauka, Ernesta Birvoňa a Jozef Husára. Ceny Jána Benčeka na r. 2019 udelilo týmto členom: Jozefína Poláková (ÚC-2), Jozef Gašpar (ÚC-3) a Anna Sochová (ÚC-5), in memoriam Mária Hromková z Martina (ÚC-5).
12. VZ ZKS bolo 8.11.2019 v Bratislave, kde sa zvolili títo noví funkcionári ZKS:
a) za predsedu ZKS Peter Mach,
b) za podpredsedov ZKS Marta Gregušová, Mária Muchová a Ondrej Tunega,
c) za členov Predsedníctva ZKS Viera Beňová, Jozef Dravecký, Rozália Palkovičová, Anna Plánková a Ján Vlasák; za náhradníkov Predsedníctva ZKS František Hanáček a Anton Lukáč;
d) za členov Kontrolnej komisie ZKS Katarína Darvašová, Václav Drabant, Margita Krčmárová, Pavol Ondrejovič a Ľudmila Vargová; za náhradníčku Kontrolnej komisie ZKS Anna Krajčová;
e) za čestného predsedu ZKS Jozef Mikloško.
ZKS realizovalo v dňoch 6.-7.11. 2019 v spolupráci s ESU v Bratislave európsku regionálnu konferenciu „30 rokov slobody očami seniorov“. Každoročne tiež spolupracujeme na akciách pri príležitosti spomienok na Nežnú revolúciu a Sviečkovú manifestáciu.
Európa a aj Slovensko starne, takmer tretina obyvateľov sú seniori. Priemerný život sa predlžuje, seniori aktívne žijú v penzii až tretinu života. Napriek mnohým problémom našej spoločnosti sme optimisti. 30 rokov žijeme v slobode, môžeme si povedať, napísať, publikovať, čo chceme, môžeme cestovať, môžeme podnikať a zariadiť si život podľa svojich predstáv. Aj keď tieto možnosti sa skôr týkajú mladších, sme radi, že ich majú aj seniori.

Jozef Mikloško, čestný predseda ZKS
(v správe do roku 2007 boli použité podklady z priebežných správ Jána Benčeka a Ivana Kravjanského)

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach