Ciele združenia

Združenie kresťanských seniorov Slovenska (ZKS) je občianskym združením podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 

Dôvody vzniku ZKS

Seniori, najmä kresťanskí, z ktorých mnohí prešli útrapami 2. svetovej vojny a najmä 40-ročným útlakom totalitnej komunistickej moci, sú si vedomí toho, že spoločnosť sa môže obrodzovať a rozvíjať vtedy, ak za základ svojej existencie príjme kresťanský svetonázor a európsku civilizáciu. Sú si vedomí, že náš národ si zachoval svoju identitu preto, že zostal verný kresťanským princípom, ktoré k nám priniesli slovanskí apoštoli, a zostane aj naďalej verný týmto princípom. Preto si založili toto Združenie.

 

Programové zásady ZKS

 • Združenie má za cieľ duchovné a hmotné dobro staršej generácie a aktivitou svojich členov chce pozitívne ovplyvňovať aj celú spoločnosť. Chce rozvíjať občianske, národné a kresťanské povedomie členov bez ohľadu na ich národnú a náboženskú príslušnosť a plne pri tom rešpektovať práva ostatných skupín občanov.
 • Dôstojnosť človeka si vyžaduje, aby v staršom veku, najmä v dôchodku, životná úroveň seniora bola úmerná životným potrebám, vrátane jeho duchovnej a kultúrnej dimenzie.
 • Pre vytváranie podmienok a presadzovanie oprávnených požiadaviek seniorov sa Združenie zúčastňuje pri tvorbe a pripomienkovaní právnych predpisov v tejto oblasti. Robí tak v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako aj s občianskymi združeniami s podobným zameraním.
 • Združenie spolupracuje s podobnými organizáciami v iných štátoch, najmä v Európskej únii, získava od nich poznatky a skúsenosti o riešení problémov ich seniorov a odovzdáva im svoje poznatky. Je členom Európskej únie seniorov (ESU) a pri činnosti sa riadi jej Magnou chartou politiky seniorov z júna 2002.

 

Realizácia programových zásad ZKS

Združenie sa zameriava najmä na tieto činnosti:

 1. nadväzuje spoluprácu s orgánmi štátnej správy a samosprávy vo veciach verejných, najmä v oblasti sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti,
 2. spolupracuje s inštitúciami a organizáciami kresťansko-charitatívneho a sociálneho charakteru, ako aj s náboženskými, kultúrnymi a inými podobnými inštitúciami.

Združenie

 1. sa stará o duchovné, spoločenské a kultúrne vzdelávanie svojich členov, ako aj o ich spoločenské aktivity a potreby,
 2. organizuje podujatia rôzneho druhu (sympóziá, semináre, prednášky, inštruktáže, výlety, poznávacie a kultúrne zájazdy, púte, návštevy rôznych podujatí a pod.),
 3. získava finančné a hmotné prostriedky na zabezpečenie svojej činnosti podľa platných predpisov, a to aj organizovaním podujatí podľa svojich programových zásad,
 4. hľadá a rozširuje sieť služieb, najmä spoločenských, vzdelávacích, sociálnych, pričom spolupracuje s rôznymi nadáciami, s Jednotou dôchodcov na Slovensku a s inými organizáciami,
 5. nadväzuje kontakty s príbuznými organizáciami v zahraničí, najmä orientovanými kresťansky, a pôsobí v ESU ako členské združenie,
 6. podáva návrhy a podnety orgánom a inštitúciám na riešenie problémov seniorov, najmä tých v dôchodku.

 

Združenie nie je politickou organizáciou, ale sleduje politické dianie a vplýva naň podľa svojho programu informovaním a vzdelávaním svojich členov. Pritom spolupracuje s politickými stranami kresťanského zamerania a podporuje pri svojej činnosti ich snaženia najmä v sociálnej oblasti a v problematike rodiny, najmä viacdetnej.

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach