ZKS 2019 – 2023

Valné zhromaždenie (VZ) je najvyšším orgánom Združenia kresťanských seniorov Slovenska (ZKS), ktorý bude 13. septembra 2023 hodnotiť činnosť ZKS za posledné štvorročné funkčné obdobie. V tomto príspevku chcem pred tohtoročným valným zhromaždením pripomenúť činnosť ZKS na celoslovenskej úrovni od posledného VZ v roku 2019.

CHARAKTERISTIKA ROKOV 2019 – 2023
Keď sme sa pred necelými 4 rokmi, začiatkom novembra 2019, zišli na 12. valnom zhromaždení ZKS, netušili sme, že nás čaká mimoriadne zložité až dramatické obdobie, ktoré v mnohom ovplyvní život celej spoločnosti vrátane staršej generácie a tiež činnosť ZKS.
Mesiac po našom VZ prišli prvé správy, že v Číne sa objavil dosiaľ neznámy vírus COVID – 19, nasledovala pandémia, ktorá nemá v moderných dejinách obdobu. Celosvetovo sa udáva takmer sedem miliónov priamych obetí, vírus si však nepochybne vyžiadal v širších súvislostiach ešte oveľa viac životov a nepredstaviteľné ekonomické, sociálne a ďalšie škody, ktorých dopady svet aj Slovensko pociťujú dodnes a mnohé sa zrejme zmenilo natrvalo.
Slovensko bolo s novou hrozbou prvý raz konfrontované začiatkom marca 2020 a počet priamych obetí presiahol 20 tisíc. Mnohé patrili k staršej generácii, ktorá je jednou z najohrozenejších skupín. Väčšine starších ľudí a osobitne kresťanským seniorom však treba vysloviť uznanie, že v rozdelenej a často úmyselne rozdeľovanej spoločnosti stáli a stoja na správnej strane svojou disciplínou a rešpektovaním vedecky podloženého prístupu k tejto síce dnes akoby spiacej, ale stále prítomnej hrozbe.
Svet a Slovensko sa ešte nestihli z pandémie poriadne spamätať, keď Rusko 24. februára 2022 napadlo Ukrajinu a dopady tejto agresie vyvolávajú viacnásobnú krízu nielen v oblasti bezpečnosti a medzinárodných vzťahov, ale aj prudkým zdražovaním cien energií a potravín a ďalšími vážnymi ekonomickými a sociálnymi dopadmi. Slovenskí seniori to pociťujú veľmi bezprostredne.
Máme za sebou tiež veľmi rušný vnútropolitický vývoj a sme tesne pred predčasnými parlamentnými voľbami. Výsledky tých predchádzajúcich volieb začiatkom roku 2020 priniesli neúspech KDH, súčasne však istú nádej sformovaním demokratickej a protikorupčnej vládnej koalície. Žiaľ, ukázalo sa, že dobré úmysly a pekné vyhlásenia nestačia, keď prevládajú egoistické spory a neuvážené rozhodnutia. Neschopnosť a chaotické vládnutie spolu s objektívnymi ťažkosťami a krízami sa stali živnou pôdou pre posilnenie populistických a extrémistických tendencií a strán. O to dôležitejšie sú aktuálne voľby, ku ktorým kresťanská demokracia pristupuje s kvalitným volebným programom, ktorý má silný sociálny akcent a venuje primeranú pozornosť problematike staršej generácie.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE ZKS 2019
Funkčné obdobie 2019 – 2023 sa začalo VZ, ktoré sa konalo 8. novembra 2019 v Bratislave. VZ sa konalo bezprostredne po regionálnej konferencii Európskej únie seniorov (ESU) „30 rokov slobody očami seniorov“, na ktorej sa zúčastnilo vedenie ESU na čele s prezidentkou ESU An Hermans a generálnym tajomníkom Guidom Dumondom a predstavitelia seniorských organizácií z regiónu. Konferencia bola po obsahovej i organizačnej stránke veľkým úspechom ZKS a jej zahraniční účastníci dodnes spomínajú na výbornú atmosféru a zaujímavé vystúpenia.
Pozitívna atmosféra konferencie sa preniesla aj na VZ, veď časť delegátov VZ mala možnosť zúčastniť sa aj na konferencii. VZ zhodnotilo činnosť ZKS v rokoch 2015 – 2019, prijalo novelu Stanov ZKS a zvolilo nové celoslovenské orgány ZKS. Priebeh VZ negatívne ovplyvnilo to, že z 27 delegátov územného centra 7 Prešov (ÚC 7) sa na VZ zúčastnili len 2 zástupcovia klubu Stará Ľubovňa. Neúčasť delegátov bol dôsledok vnútorného sporu ku ktorému sa vrátim v časti o kluboch.
Za predsedu ZKS bol na VZ zvolený Peter Mach a za podpredsedov Marta Gregušová, Mária Muchová a Ondrej Tunega. Za členov Predsedníctva ZKS boli zvolení Viera Beňová, Jozef Dravecký, Rozália Palkovičová, Anna Plánková a Ján Vlasák, a podľa schválenej novely Stanov sa členmi Predsedníctva ZKS stali z titulu svojich funkcií predsedovia územných centier ZKS (vtedy to boli: Jolana Egryová ÚC 1, Daniela Ďuricová ÚC 2, Marta Gregušová ÚC 3, Ján Valent ÚC 4, Ernest Birvoň ÚC 5, Margita Alakšová ÚC 6, Andrej Dupaľ ÚC 7 a Jozef Gbúrik ÚC 8). Za členov Kontrolnej komisie boli zvolení Katarína Darvašová, Václav Drabant, Margita Krčmárová, Pavol Ondrejovič a Ľudmila Vargová. Novozvolený predseda ZKS vymenoval za hospodárku ZKS Jolanu Egryovú a Kontrolná komisia si za svojho predsedu zvolila Václava Drabanta.
VZ zvolilo dovtedajšieho predsedu ZKS Jozefa Mikloška (ktorý už nekandidoval do žiadnej funkcie) za čestného predsedu ZKS a uložilo novozvolenému Predsedníctvu ZKS, aby podniklo všetky potrebné kroky pre zachovanie jednoty ZKS a ďalší rozvoj aktivít ZKS vo všetkých regiónoch (čo bola reakcia na situáciu v ÚC 7 o ktorej píšem v ďalšej časti).

ZASADANIA PREDSEDNÍCTVA ZKS
Po zmene Stanov na VZ sa Predsedníctvo ZKS stalo jediným celoslovenským orgánom ZKS (dovtedy boli dva celoslovenské orgány – okrem Predsedníctva ZKS existovalo ešte aj širšie Ústredie ZKS). Predsedníctvo ZKS na svojich zasadaniach pravidelne kontrolovalo plnenie úloh a prerokovávalo informácie o činnosti predsedu, užšieho Predsedníctva ZKS a ďalšie aktuálne informácie zo štátnych inštitúcií, najmä z Rady vlády pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia, z Európskej únie seniorov a iné aktuálne otázky. Predsedníctvo ZKS každý rok hodnotilo činnosť za predchádzajúci rok a schválilo plán činnosti na bežný rok a zaoberalo sa prípravou najdôležitejších akcií ZKS. Pravidelným bodom rokovania Predsedníctva ZKS boli aj informácie o činnosti územných centier.
Prvé zasadanie novozvoleného Predsedníctva ZKS sa konalo 28.11.2019 v Nitre, v roku 2020 zasadalo Predsedníctvo ZKS 6.2. a 17.6. v Bratislave, v roku 2021 15.5. v Bratislave a 8.9. v Trenčíne, v roku 2022 5.4. v Bratislave a 28.9. v Košiciach a v roku 2023 8.2. a 21.6. v Bratislave. Kvôli pandémii a na riešenie niektorých naliehavých otázok rozhodovalo Predsedníctvo ZKS niekoľkokrát tiež písomným hlasovaním („per rollam“) – 10.3.2021, 24.10.2022 a 9.8.2023. Podrobnosti o jednotlivých zasadaniach sú zverejnené v zápisoch, ktoré sú na webovej stránke www.seniorizks.sk v časti Dokumenty.
V priebehu funkčného obdobia sa zloženie Predsedníctva menilo: zomreli dvaja z členov zvolených na VZ (Ondrej Tunega a Jozef Dravecký), zmenili sa 3 predsedovia územných centier (v Bratislave Jolanu Egryovú nahradila tento rok Mária Dravecká, v Nitre Jána Valenta najprv nahradila Eva Prvá a tento rok Anton Kretter a v Košiciach Jozefa Gbúrika nahradila v roku 2022 Genovefa Vincová) a členstvo predsedu ÚC 7 Andreja Dupaľa zaniklo jeho vystúpením zo ZKS.
Na prvom zasadaní Predsedníctva ZKS po VZ v roku 2019 bolo zvolené užšie Predsedníctvo ZKS – jeho členmi sú podľa Stanov ZKS predseda ZKS, podpredsedovia ZKS, hospodár ZKS a 2 zvolené členky Predsedníctva ZKS – Daniela Ďuricová a Rozália Palkovičová. Užšie Predsedníctvo ZKS sa schádzalo podľa potreby, najmä pred zasadaniami Predsedníctva ZKS, aby prerokovalo prípravu materiálov na rokovanie Predsedníctva. Okrem toho predseda ZKS konzultoval s členmi užšieho Predsedníctva ZKS aktuálne organizačné i obsahové otázky, ktoré si nevyžadovali schválenie na úrovni Predsedníctva ZKS.

25. VÝROČIE ZKS
6. februára 2020 sme v Bratislave na slávnostnom rozšírenom zasadaní Predsedníctva ZKS oslávili 25. výročie vzniku ZKS. Presne pred 25 rokmi – 6.2.1995 bolo na Ministerstve vnútra SR zaregistrované Združenie kresťanských dôchodcov (súčasný názov ZKS bol prijatý na VZ v roku 2003). Tešili sme sa z prítomnosti bývalých podpredsedov ZKS Jozefa Hudáka i Jána Uhnáka, z gratulačného listu predsedníčky ESU An Hermans i z „narodeninovej“ torty s 25-kou.
Pri príležitosti jubilea prijalo Predsedníctvo ZKS vyhlásenie, ktoré sa končí takto: Inšpirovaní slovami žalmistu: „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie, úrodní budú a plní sviežosti“ (Ž 92, 15) chceme s dôverou kráčať v ústrety novým výzvam. O 2 roky neskôr vybral Svätý Otec František tieto isté slová žalmistu ako motto 2. Svetového dňa starých rodičov a seniorov, čo vnímame ako potvrdenie toho, že kráčame po správnej ceste.
Slávnostné zasadanie Predsedníctva ZKS stihlo ešte schváliť udelenie čestného členstva pre zaslúžilých členov ZKS, ale to už bola posledná vec, ktorá sa nám z plánovaných osláv podarila. Prišla pandémia a plánovaná konferencia, kde sme sa chceli stretnúť so zástupcami všetkých klubov, ani ďalšie akcie sa už nemohli uskutočniť. Ale hrdosť na naše združenie nám zostáva a 30. výročie bude už o 2 roky!

100 ROKOV JÁNA BENČEKA
20. novembra 2021 sme si na ďakovnej svätej omši v kostole sv. Cyrila a Metoda v Bratislave pripomenuli 100 rokov od narodenia zakladateľa a prvého predsedu ZKS Jána Benčeka. Svätú omšu celebroval bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. „ZKS je hrdé na svojho zakladateľa a bude zodpovedne a vytrvalo plniť jeho odkaz“, povedal som pri tejto príležitosti a beriem to aj ako osobný záväzok.

SVETOVÝ DEŇ STARÝCH RODIČOV A SENIOROV
Svätý Otec František zavedením tohto nového sviatku v roku 2021 vyslal silný signál o tom, že seniori sú dôležitou súčasťou spoločnosti a zaslúžia si jej pozornosť a uznanie. Sviatok sa slávi štvrtú júlovú nedeľu, v blízkosti liturgickej spomienky sv. Joachima a Anny, Ježišových „starých rodičov“. ZKS s radosťou privítalo tento sviatok a zúčastňuje sa rôznymi formami na jeho oslave. V Bratislave už druhý rok pri tejto príležitosti v Dóme sv. Martina predsedá bratislavský arcibiskup – metropolita Mons. Stanislav Zvolenský pontifikálnej svätej omši, po ktorej sa koná agapé.
Odkazom tohto sviatku je každý rok aj krásne posolstvo Svätého Otca, ktoré je pre nás seniorov inšpiráciou a povzbudením. Všetky tri posolstvá nájdete v našom časopise Generácie (č. 1-2/2021, č. 1/2022 a č. 1/2023). A nájdete v ňom aj radostné svedectvá našich klubov o tom, ako tento sviatok oslávili.

REGIONÁLNE PÚTE ZKS
Zakladateľ ZKS Ján Benček kládol veľký dôraz na to, aby naše združenie prinášalo duchovné dobro seniorom a ich prostredníctvom celej spoločnosti. Jednou z foriem na realizáciu tohto cieľa sú aj púte kresťanských seniorov. Naše kluby ich realizujú desiatky, tu pripomeniem len tie, ktoré majú regionálny a nadregionálny význam: v máji sa každoročne koná tradičná púť na Staré Hory, pôvodnú levočskú púť si prisvojila odtrhnutá prešovská organizácia a preto sme sa spojili s KDH a do Levoče putujeme spolu s kresťanskými demokratmi poslednú augustovú nedeľu a v septembri sa koná púť do Šaštína. V roku 2021 k týmto tradičným púťam pribudla v júni púť na Skalku pri Trenčíne, ktorá sa rýchlo stala nielen tradičnou, ale od svojho vzniku aj medzinárodnou vďaka pravidelnej účasti zástupcov sesterskej českej organizácie kresťanských seniorov. Podrobnejšie informácie z jednotlivých pútí nájdete v našom časopise Generácie a s potešením môžem konštatovať, že v tejto oblasti odkaz nášho zakladateľa plníme.

CENA JÁNA BENČEKA
Cenu Jána Benčeka udeľuje ZKS od roku 2018 členom a sympatizantom ZKS ako verejné uznanie vynikajúcej práce za dlhodobý alebo celoživotný prínos pre ZKS. V roku 2019 boli ceny odovzdané v predvečer VZ 7.11.2019, ceny za roky 2020 a 2021 boli (kvôli pandemickým obmedzeniam v roku 2020) odovzdané spoločne 7.10.2021 a ceny za rok 2022 boli odovzdané 15.11.2022. Odovzdávanie cien je vždy spojené s pekným kultúrnym programom, za ktorý ďakujeme spolupracujúcemu OZ Bagar.
Laureátmi Ceny Jána Benčeka v roku 2020 boli Darina Fabušová (Hlohovec), Mária Gribová (Stará Ľubovňa) a Mária Ščúryová (Veľké Bielice), v roku 2021 Eva Čečetková (Hlohovec), Helena Mačuhová (Pravenec) a Ján Valent (Nitra), a v roku 2022 Vojtech Filín (Trenčín), Anna Tkáčiková (Nitra) a Mária Tureková (Stará Ľubovňa). Profily laureátov boli každý rok zverejnené v časopise Generácie (za rok 2020 v čísle 4/2020, za rok 2021 v čísle 3/2021 a za rok 2022 v čísle 3-4/2022). O tohtoročných laureátoch bude Predsedníctvo ZKS ešte len rozhodovať.

ŠPORT, TURISTIKA, KULTÚRA
V týchto oblastiach sa činnosť sústreďuje najmä v ÚC a v kluboch. Predsedníctvo ZKS ju podporuje v rozsahu svojich možností najmä finančne (napr. tradične podporujeme Kalvárske olympijské hry v Nitre, ktoré tento rok už pripravujú jubilejný 20. ročník; jednorazovo sme podporili aj športové hry v Pruskom a Partizánskom).

POUKAZY NA REKONDIČNO-LIEČEBNÉ POBYTY
ZKS sa dlhodobo usilovalo získať prístup k dotovaným poukazom na rekondično-liečebné pobyty (RLP). Poukazy dotuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a dotácie sú určené pre starobných dôchodcov, ktorí už nemajú iný príjem. Od roku 2021 sa ZKS podarilo získať prístup k týmto poukazom. Privítali sme túto možnosť s nadšením, lebo dovtedy ich dostávala a rozdeľovala len Jednota dôchodcov Slovenska.
V r. 2021 sme dostali 500 poukazov. Nemali sme skúsenosti s distribúciou a situáciu zhoršoval aj Covid, čo bolo hlavnou príčinou, že sme využili len 198 poukazov a 302 sme vrátili. V ďalších rokoch 2022 a 2023 sme dostali každý rok 200 poukazov. V r. 2022 sme nevyužili 18 poukazov. V tomto roku sme do konca augusta zo 76 poukazov vrátili len jeden. Do konca roka nám ostáva ešte 124 poukazov. Najčastejším dôvodom vrátenia poukazov boli zdravotné problémy, ale aj malá propagácia v kluboch a nedostatočné informovanie členov. Málo sme využívali to, že poukazy možno ponúknuť aj seniorom, ktorí nie sú organizovaní v ZKS. Poukazy sme rozdeľovali podľa počtu členov na jednotlivé územné centrá a spôsob prideľovania členom bol plne v kompetencii ÚC. V tomto roku sme pri prideľovaní zohľadnili záujem aký bol v jednotlivých ÚC v minulom roku. Dohodli sme sa na spolupráci, že poukazy, ktoré sa mesiac pred nástupom nepodarí obsadiť, dajú k dispozícií ostatným ÚC.
Skúsenosti, ktoré nám priniesla táto aktivita, ukázali, že tam kde bola intenzívna komunikácia a informovanosť, bola distribúcia poukazov dobrá. Vďaka tomu sme zaznamenali aj prílev nových členov. Postupne sa situácia mení, máme viac skúseností, aj ľudia si zvykli a systém komunikácie sa zdokonalil. Veľmi dobrá distribúcia poukazov bola v ÚC8 a osobitne treba poďakovať klubu Stará Ľubovňa, ktorý využil väčšinu z vrátených poukazov (len v r. 2022 to bolo cca 50 poukazov vďaka čomu sme ich nemuseli vracať).
Celú náročnú agendu RLP zabezpečovala na celoslovenskej úrovni podpredsedníčka ZKS Mária Muchová. Chcem sa jej osobitne poďakovať za výrazné osobné nasadenie, bez ktorého by sme túto novú agendu nezvládli.

KLUBY, ČLENSKÁ ZÁKLADŇA
ZKS má v súčasnosti 47 aktívnych klubov. Písať o ich aktivitách je nad rámec tohto príspevku, ale rád by som poukázal na to, že v časopise Generácie je činnosť mnohých z nich zaujímavo zdokumentovaná. Viaceré kluby sú mimoriadne aktívne, máme dokonca kluby, ktoré sa stretávajú každý týždeň (Trenčín – mesto, Partizánske). Je potešiteľné, že od posledného VZ vznikli 3 nové kluby – v Prievidzi, v Letanovciach a v Košiciach – západ. Územné rozloženie klubov však nie je celkom rovnomerné, ešte stále nám zatiaľ napríklad chýbajú kluby v 3 krajských mestách – v Trnave, Žiline a Prešove. Aj do budúcnosti je to jedna z najdôležitejších úloh územných centier – hľadať možnosti pre vznik nových klubov a starať sa o rozširovanie členskej základne.
Treba však otvorene povedať aj to, že aktivita niektorých našich klubov ochabuje, lebo pôvodní členovia starnú a nedarí sa nám zapojiť do práce ďalších – mladších seniorov. Preto napríklad prerušil svoju činnosť klub v Spišskej Novej Vsi.
Ešte bolestivejší je prípad Územného centra 7 Prešov. V roku 2018 vznikol konflikt medzi vtedajším predsedom ZKS Jozefom Mikloškom a predsedom ÚC 7 Andrejom Dupaľom kvôli listu, ktorým predseda ZKS oslovil priamo kluby v ÚC 7 a informoval ich o činnosti ZKS. ÚC 7 považovalo tento list za nepravdivé obvinenie z toho, že si neplní svoje úlohy. Napätie medzi vtedajším Ústredím ZKS a ÚC 7 sa stupňovalo a vyvrcholilo neúčasťou delegátov z ÚC 7 na VZ v roku 2019. Krátko po VZ – 16.12.2019 – som dostal ako novozvolený predseda ZKS list s textom „dolupodpísaný Andrej Dupaľ Vám týmto listom oznamujem, že členovia Územného centra Prešov ukončujú svoje členstvo v ZKS Slovenska a vystupujú zo štruktúry ZKS Slovenska“. Pritom už 28.11.2019 bolo na MV SR zaregistrované občianske združenie s názvom Združenie kresťanských seniorov a občanov Slovenska so sídlom v Prešove. Napriek opakovaným snahám predsedu ZKS (návšteva a rokovanie v Prešove, opakované listy klubom v ÚC 7) a Predsedníctva ZKS sa situáciu nepodarilo zatiaľ vyriešiť.
Rovnako je smutný prípad klubu v Považskej Bystrici, ktorý si pre malicherné spory s ÚC 3 Trenčín tiež založil vlastné občianske združenie a v roku 2022 opustil ZKS.
Ako novozvolený predseda ZKS som mal ambíciu navštíviť postupne všetky kluby. Podarilo sa mi to kvôli pandémii len čiastočne, ale snažil som sa kontakt s klubmi udržiavať aspoň stretnutiami s predsedami klubov na úrovni územných centier. Pravidelne sa zúčastňujem na stretnutiach ÚC 1 Bratislava, niekoľkokrát som navštívil ÚC 3 Trenčín, ÚC 4 Nitra a ÚC 8 Košice. Prostredníctvom pravidelných listov s informáciami o aktuálnych úlohách oslovujem všetkých predsedov klubov od 17.2.2020 spravidla každý štvrťrok. VZ a celoslovenská konferencia v septembri tohto roku bude príležitosťou pre stretnutie všetkých predsedov klubov. Do budúcnosti by som bol rád, keby sa takéto stretnutia mohli uskutočňovať častejšie (zatiaľ je to žiaľ najmä otázka finančných zdrojov).

ČASOPIS GENERÁCIE
ZKS vydáva už dvanásty rok časopis Generácie. V tomto funkčnom období vyšli každý rok tri čísla. Časopis má vďaka starostlivej redakcii na čele s Milošom Nemečkom vysokú obsahovú i grafickú úroveň a je (i vďaka pestrým príspevkom o činnosti našich klubov) výborným reprezentantom nášho združenia. Keďže časopis vychádza aj vďaka účelovej dotácii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vyšla väčšina jeho čísel vždy až v druhom polroku, keď ZKS dostalo dotáciu na jeho tlač. V roku 2022 aj 2023 sa podarilo (vďaka vytvoreniu finančnej rezervy) vydať prvé čísla skôr, a tak je jeho vydávanie rovnomernejšie rozložené. Svojpomocný spôsob distribúcie časopisu do klubov bol počas pandémie nahradený profesionálnou distribúciou prostredníctvom pošty a tento spôsob, ktorý urýchlil distribúciu, už (aj na základe pozitívnych ohlasov z klubov) zachováme ako jeden z mála pozitívnych dôsledkov pandémie.

WEB SENIORIZKS.SK
V priebehu tohto funkčného obdobia sa rozšírili informácie prístupné na webe o základné dokumenty (Stanovy, zápisy z VZ a zasadaní Predsedníctva ZKS) a podarilo sa digitálne sprístupniť všetky doteraz vydané čísla časopisu Generácie. Veľkou rezervou je využívanie webu na zverejňovanie aktuálnych informácií z klubov, čo je limitované personálnou kapacitou.

RADA VLÁDY PRE PRÁVA SENIOROV
Zástupcovia ZKS sa počas celého funkčného obdobia veľmi aktívne zapájali do činnosti v Rade vlády pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia. Delegáciu ZKS v Rade vlády tvorili v tomto funkčnom období predseda ZKS Peter Mach, podpredsedníčky ZKS Marta Gregušová a Mária Muchová a projektový manažér ZKS Miloš Nemeček. Rada vlády je kľúčový poradný orgán vlády pre komplexne ponímanú problematiku staršej generácie a má na programe väčšinu závažných otázok, týkajúcich sa seniorov. Našou snahou je, aby sa to odohrávalo účinnejšie a s vyššou mierou participácie seniorských organizácií. V tomto období sme sa veľmi výrazne zúčastnili na tvorbe nového Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 – 2030 a dôsledne i kriticky pripomienkujeme jeho realizáciu.
Zásadným spôsobom sme sa zapojili aj do rokovaní na vysokej úrovni medzi kľúčovými seniorskými organizáciami a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstvom financií, ktoré sme na tému mimoriadneho zvyšovanie dôchodkov iniciovali hneď na jar 2022, keď začala prudko stúpať inflácia. Riešenie, veľmi blízke našim návrhom, však prišlo až takmer o rok neskôr (mimoriadna valorizácia). Vzhľadom na tempo inflácie dve kolá valorizácie, riadnej aj mimoriadnej, priniesli v priebehu tohto roka historicky najrazantnejšie zvýšenie dôchodkov o takmer štvrtinu.

ZLEPŠOVANIA DIGITÁLNYCH ZRUČNOSTÍ SENIOROV
Potreba zlepšovania digitálnych zručností seniorov sa naliehavo prejavila počas pandémie. V ZKS sa už predtým realizovalo na miestnej úrovni viacero menších projektov v oblasti IT znalostí. Pre projekt „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov“ si vlani Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vybralo ako partnera pre realizáciu pilotnej fázy Jednotu dôchodcov Slovenska. ZKS sa podarilo zapojiť do projektu Digitálnej koalície, ktorý síce neponúka tablety, ale ponúka možnosť vzdelávať sa a získavať ďalšie digitálne zručnosti. V niektorých kluboch sa už realizovali školenia Digitálnej koalície a chceli by sme, aby sa nám podarilo zapojiť do nich čo najviac seniorov, ktorí majú záujem zlepšovať svoje digitálne zručnosti.

VZDELÁVANIE V OBLASTI FINANČNEJ GRAMOTNOSTI
V spolupráci s NBS sme sa spolu s ďalšími seniorskými organizáciami v tomto roku zapojili do projektu zvyšovania finančnej gramotnosti 5peňazí. Súčasťou projektu bolo publikovanie informácií v časopise Generácie a na našom webe, a tiež školenia, zatiaľ v Trenčíne a Nitre. Cieľom je vyškoliť ambasádorov finančného vzdelávania, ktorí budú šíriť osvetu medzi rovesníkmi vo svojich komunitách. Školenia sú plánované postupne vo všetkých krajoch.

SPOLUPRÁCA S OZ BAGAR
Aj v tomto funkčnom období pokračuje spolupráca s OZ Bagar najmä pri kultúrnych (Strieborná reťaz, Koncerty porozumenia, Moravania bez hraníc) a vzdelávacích aktivitách (Seniori vo svete informácií: mediálna gramotnosť, informácie a dezinformácie) a aktívnom zapojení ZKS do projektov OZ Bagar (spolupráca s informačným portálom Senior.sk, každoročná účasť na Senior Friendly, projekt Poďme spoločne búrať bariéry v roku 2020 a projekt Aktívni a participatívni seniori v roku 2023, ktorého súčasťou je aj konferencia predchádzajúca tohtoročnému VZ). Jednoznačne môžem konštatovať, že vzájomná spolupráca je úspešná a obojstranne prospešná a ZKS má záujem v nej intenzívne pokračovať.

HOSPODÁRENIE
V rámci ZKS hospodári samostatne Predsedníctvo ZKS, územné centrá a kluby. Príjmami Predsedníctva ZKS je predovšetkým podiel z členských príspevkov, príjem z 2% dane, dotácie a dary. Dotácie získava ZKS pravidelne od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na vydávanie časopisu Generácie a na úhradu členského príspevku pre ESU. Počas tohto volebného obdobia získalo ZKS aj niekoľko jednorazových grantov na realizáciu konkrétnych projektov. Dary získava ZKS od inštitucionálnych sponzorov (predovšetkým Združenie kresťanských podnikateľov a manažérov) a od jednotlivcov. Výdavky Predsedníctva ZKS sú predovšetkým na úhradu celoslovenských akcií ZKS (ubytovanie, občerstvenie) a na úhradu cestovných výdavkov pre delegátov ZKS na zahraničné akcie. Ďalšiu časť výdavkov tvoria administratívne náklady (poštovné, rozmnožovanie, papier …). Medzi výdavkami je aj čerpanie dotácií (úhrady za tlač časopisu Generácie a úhrada členského v ESU).
Podrobnejšie informácie o príjmoch a výdavkoch za uplynulé funkčné obdobie dostanú delegáti na VZ. Hospodárenie Predsedníctva ZKS pravidelne ročne kontroluje Kontrolná komisia ZKS, pri doterajších kontrolách neboli zistené žiadne nedostatky. O výsledkoch kontrol bude Kontrolná komisia ZKS súhrnne informovať delegátov VZ.
Predsedníctvo ZKS umožňuje vnútorným organizačným jednotkám (ÚC, kluby) využívať svoj bankový účet napríklad pre príjem dotácií a grantov s tým, že ich potom Predsedníctvo ZKS okamžite prevedie prijímateľom dotácií. Rovnako postupujeme od roku 2022 pri 2% daní. Ako prijímateľ 2% je registrované len ZKS (registrácia je administratívne náročná), ale keď ÚC alebo kluby preukážu, že tento príspevok získali od svojich členov alebo sponzorov, Predsedníctvo ZKS im ho (po poukázaní financií od Finančného riaditeľstva) prevedie.

ESU A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
ZKS je jedným zo zakladajúcich členov Európskej únie seniorov (ESU). Počas celého funkčného obdobia sme sa aktívne zúčastňovali na všetkých jej akciách, informácie o nich boli pravidelne súčasťou časopisu Generácie.
V rámci medzinárodnej spolupráce sme najintenzívnejšie rozvíjali spoluprácu so Sdružením křesťanských seniorů Českej republiky (SKS). Na Slovensku sme privítali bývalú predsedníčku SKS Lidmilu Němcovú (zúčastnila sa v roku 2021 na stretnutí s užším Predsedníctvom ZKS a na odovzdávaní Cien Jána Benčeka) i súčasnú predsedníčku SKS Ninu Novákovú (zúčastnila sa na tohtoročnej púti na Skalku). Zástupkyňa SKS sa vlani zúčastnila na oslave Svetového dňa starých rodičov a seniorov v Bratislave a zástupcovia SKS boli na všetkých troch doterajších púťach na Skalke. Zástupcovia ZKS sa pravidelne zúčastňovali na členských volebných schôdzach SKS (v roku 2021 predseda ZKS Peter Mach a člen Predsedníctva ZKS Jozef Dravecký, v roku 2022 podpredsedníčka ZKS Marta Gregušová). Významná bola aj účasť 8-člennej delegácie ZKS na medzinárodnej konferencii „Európska únia – dom na skale alebo na piesku“ 14.9.2022 v Prahe. Na konferencii som vystúpil s príspevkom na tému „Pre kresťanských seniorov Slovenska sú európske hodnoty zásadnou inšpiráciou“ a českí kolegovia pre nás pripravili aj zaujímavý sprievodný program.
V tomto funkčnom období sa začala rozvíjať aj regionálna spolupráca medzi ÚC Trenčín a klubom SKS v Zlíne.

ZÁVER
Cieľom ZKS je podľa našich Stanov: „prinášať duchovné a hmotné dobro staršej generácii a aktivitou svojich členov pozitívne ovplyvňovať aj celú spoločnosť“. V uplynulom funkčnom období sme sa snažili tento cieľ svojou všestrannou činnosťou v prospech seniorov napĺňať. Za to, čo sa nám podarilo, patrí vďaka mnohým aktívnym funkcionárom a členom. O tom, ako sa nám to darilo a čo chceme a budeme realizovať v budúcnosti sa poradíme na VZ.

Peter Mach, predseda ZKS

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach