Pozvánka na Regionálna konferencia ESU 2019 v Bratislave – 30 rokov slobody očami seniorov

Association of Christian Seniors of Slovakia
in cooperation with the European Seniors’ Union
Združenie kresťanských seniorov Slovenska
v spolupráci s Európskou úniou seniorov

under the auspices of /pod záštitou
Peter Pellegrini, Prime Minister of the SR / predseda vlády SR a
Ivan Štefanec, MEP / poslanec Európskeho parlamentu

invite you to /Vás pozývajú na

REGIONAL CONFERENCE of ESU
30 years of freedom from point of view of seniors
REGIONÁLNU KONFERENCIU ESU
30 rokov slobody očami seniorov

Bratislava 6. – 8. novembra 2019

The conference is supported by / Konferenciu podporili
Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the SR /
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Bratislava Self-Governing Region / Bratislavský samosprávny kraj
Prešov Self-Governing Region / Prešovský samosprávny kraj

Preliminary program / Predbežný program

In November 2019, we will commemorate the 30th anniversary of the Velvet Revolution. The aim of the conference is to discuss changes in the status of seniors over the past 30 years and compare it with the situation of seniors in the region. V novembri 2019 si pripomenieme 30. výročie Nežnej revolúcie. Cieľom konferencie je pri tejto príležitosti diskutovať zmeny v postavení seniorov za ostatných 30 rokov a porovnať ju so situáciou seniorov v regióne.

Wednesday 6 November / streda 6. november
zasadacia miestnosť Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava

13:00 – 14:00 Registration of participants / registrácia účastníkov
14:00 – 14:30 Opening of the conference / otvorenie konferencie

President of the ESU / prezidentka ESU – An Hermans
Government representatives / zástupcovia vlády
President of the Bratislava Self-Governing Region / predseda BSK – Juraj Droba
14:30 – 16:00 Keynote speeches / úvodné prednášky

State Secretary of the Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the SR / štátny tajomník MPSVR
President of the Prešov Self-Governing Region / predseda PSK – Milan Majerský
President of the Association of Christian Seniors of Slovakia / predseda ZKS – Jozef Mikloško
16:00 – 16:30 Coffee break / prestávka
16:30 – 18:00 Situation and Perspectives of Seniors in Slovakia / Situácia a perspektívy seniorov na Slovensku

Auxiliary Bishop of Bratislava / pomocný biskup – Jozef Halko

Position of Slovak Seniors in the International Comparisons / Postavenie slovenských seniorov v medzinárodných porovnaniach – Peter Mach

Preparation of the National Active Aging Program until 2030 / Príprava Národného programu aktívneho starnutia do roku 2030 – Miloš Nemeček
18:00 – 21:00 Tasting regional cuisine and wines / ochutnávka regionálnych jedál a vín (Pezinok)

Thursday 7 November/ štvrtok 7. november
kongresová sála hotela Nivy, Líščie Nivy 3, Bratislava

09:00 – 12:00

(10:30-11:00 Coffee break / prestávka) The Situation of Seniors and Senior Organizations in the Region /Situácia seniorov a seniorských organizácií v regióne

Gabriele Peus-Bispinck, Senioren – Union CDU Germany / Seniori CDU, Nemecko, viceprezidentka ESU
Heinz K. Becker, Österreichischer Seniorenbund / Asociácia seniorov Rakúska,  viceprezident ESU
Janusz Marszałek, Union of Seniors of Poland/ Únia seniorov Poľska, prezident
Tamás Szirmay, Christian Seniors of Hungary / Kresťanskí seniori Maďarska
Lidmila Němcová, Association of Christian Seniors of the Czech Republic / Sdružení křesťanských senioru ČR, viceprezidentka ESU

Diskusia /Discussion
12:00 – 13:00 Lunch / obed
14:00 – 16:00 The Czech Republic – The Way to Fair Pensions? / Česká republika – cesta za spravodlivými dôchodkami? – Jan Kasal
Ivan Štefanec, MEP / poslanec EP
16:00 – 16:30 Coffee break / prestávka
16:30 – 18:00 Panel Discussion: The Future of Europe and the Life of Seniors / Panelová diskusia: Budúcnosť Európy a život seniorov
An Hermans – prezidentka ESU
Presidents of senior organizations / Predsedovia seniorských organizácií
18:00 – 22:00 Dinner and cultural program / Večera a kultúrny program

Friday 8 November / piatok 8. Novembra
kongresová sála hotela Nivy, Líščie Nivy 3, Bratislava

09:00 – 10:00 Final discussion and conclusion of the conference / Záverečná diskusia a záver konferencie
10:00 – 12:00 City tour / Prehliadka mesta

 

Participants:
ESU leadership (3), senior representatives of the Czech Republic, Hungary, Poland, Austria and Germany (20-25), representatives of the Association of Christian Seniors of Slovakia (15), invited guests (10-15). Účastníci:
Vedenie ESU (3), predstavitelia seniorských organizácií Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska a Nemecka (20-25), zástupcovia ZKS (15), pozvaní hostia (10-15).

Accommodation:
The participants of the conference are provided with the accommodation in hotel Nivy in Bratislava for 2 nights (from 6.11. to 8.11.). Please send your accommodation requests by 28.10.2019 to muchovam@r24.roburnet.sk.
Ubytovanie:
Pre účastníkov konferencie je zabezpečené ubytovanie v hoteli Nivy v Bratislave na 2 noci (od 6.11. do 8.11.). Požiadavky na ubytovanie oznámte do 28.10.2019 na adresu muchovam@r24.roburnet.sk.

Proceedings:
Presentations, discussions and conclusions of the conference will be presented in the magazine Generacie, which is published by the Association of Christian Seniors of Slovakia (ZKS), and on the ZKS website.
Zborník:
prezentácie, diskusie a závery konferencie budú prezentované v časopise Generácie, ktorý vydáva ZKS, a na webovej stránke ZKS.

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach