Storočnica zakladateľa ZKS Jána Benčeka

Združenie kresťanských seniorov Slovenska si 20. novembra 2021 s vďakou pripomína 100. výročie narodenia Ing. Jána Benčeka, zakladateľa a prvého predsedu združenia. Pri tejto príležitosti uverejňujeme list predseda ZKS Petra Macha funkcionárom ZKS a životopis Jána Benčeka.

=================================================================

List predsedu ZKS

V Bratislave 12.11.2021

Vážení členovia Predsedníctva ZKS a Kontrolnej komisie ZKS,
vážení predsedovia klubov ZKS,

Združenie kresťanských seniorov Slovenska si v týchto dňoch pripomína významné výročie – 100 rokov od narodenia Jána Benčeka, zakladateľa a prvého predsedu nášho združenia.

V januári 1995 sa Ján Benček postavil na čelo prípravného výboru a už 6. februára 1995 Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo občianske združenie s názvom Združenie kresťanských dôchodcov (ZKD). V marci 1995 bol Ján Benček na ustanovujúcom valnom zhromaždení zvolený za predsedu ZKD a túto funkciu vykonával až do júla 2001. Na valnom zhromaždení ZKD v júli 2001 bol zvolený za čestného predsedu ZKD a túto funkciu zastával až do svojej smrti v roku 2016.
Ján Benček nám (popri mnohom inom) zanechal vzácny dar – naše združenie. Okrem ideových základov, ktoré sú dodnes súčasťou našich Stanov, položil aj organizačné základy, keď svojou trpezlivou a neúnavnou prácou založil kluby prakticky po celom Slovensku. A krátko po vzniku, ešte koncom roku 1995, priviedol naše mladé združenie ako jedného zo zakladajúcich členov do rodiny európskych kresťanských seniorov – do vznikajúcej Európskej únie seniorov (ESU). Postavenie, ktoré sme tam vtedy mali, vyjadrovalo aj to, že Ján Benček bol na ustanovujúcom kongrese zvolený za jedného z podpredsedov ESU a túto funkciu vykonával do roku 2001.

V našom združení sa za 26 rokov od jeho vzniku niektoré veci zmenili – napríklad názov (namiesto „dôchodcov“ sa od roku 2004 voláme Združenie kresťanských seniorov Slovenska) alebo vnútorná organizačná štruktúra (ako stredný článok riadenia sa vytvorili územné centrá), ale základné myšlienky zostali. Zakladatelia definovali cieľ ZKS takto: „prinášať duchovné a hmotné dobro staršej generácii a aktivitou svojich členov pozitívne ovplyvňovať aj celú spoločnosť“. Tieto slová sú aktuálne aj dnes a svojou činnosťou ich chceme napĺňať.

ZKS ako občianske združenie dnes rozvíja všestrannú činnosť v prospech seniorov. Naši členovia sa v rámci klubov, ktoré pracujú po celom Slovensku, venujú vzdelávaniu, kultúre, turistike, športu, dobrovoľníctvu, organizovaniu zájazdov a pútí a mnohým ďalším aktivitám. Na miestnej a na regionálnej úrovni ZKS spolupracuje so samosprávami v oblasti starostlivosti o seniorov. Na celoštátnej úrovni ZKS organizuje púte, športové podujatia, rekondičné pobyty, odborné konferencie, vydáva časopis Generácie a zúčastňuje sa na riešení zásadných otázok staršej generácie najmä aktívnou účasťou v Rade vlády pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie. Vďaka za to patrí mnohým aktívnym členom, z ktorých by náš zakladateľ iste mal radosť.

Náš zakladateľ kládol veľký dôraz na to, aby naše združenie prinášalo duchovné dobro seniorom a ich prostredníctvom celej spoločnosti. Jednou z foriem na realizáciu tohto cieľa sú aj púte kresťanských seniorov. Po vlaňajšom prerušení, ktoré spôsobila pandémia, sme sa tento rok mohli (aj keď s obmedzeniami) stretnúť na tradičných púťach na Starých Horách, v Levoči i v Šaštíne. Tento rok sme pridali novú púť na Skalku a dúfam, že sa stane rovnako tradičnou ako jej staršie predchodkyne. Teším sa, že aj takto rozvíjame odkaz nášho zakladateľa.

Medzi veci, ktoré sa nám, žiaľ, nedaria, patrí udržanie a rozširovanie členskej základne. Popri viacerých aktívnych kluboch máme aj také, ktoré už existujú len silou vôle. Náš zakladateľ Ján Benček, ktorý s veľkým úsilím kluby zakladal, by nás isto nabádal, aby sme nenechali žiaden klub skončiť svoju činnosť. Udržanie a rozširovanie členskej základne je ťažké, ale nevzdávajme to!

Storočnica nášho zakladateľa je príležitosťou s vďakou si na neho spomenúť v modlitbe (v Bratislave odslúži ďakovnú svätú omšu otec biskup Haľko) a povzbudiť sa do budúcnosti. ZKS je hrdé na svojho zakladateľa a bude ďalej zodpovedne a vytrvalo plniť jeho odkaz. K tomu Vás všetkých pozývam.

S prianím všetkého najlepšieho srdečne pozdravuje

Peter Mach
predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska

=================================================================

Životopis Jána Benčeka

Ján Benček sa narodil 20. novembra 1921 v Horných Sľažanoch, okres Zlaté Moravce. Jeho otec pracoval ako sluha na panskom veľkostatku a matka bola pôrodnou asistentkou. Po absolvovaní ľudovej školy pokračoval v štúdiu na Gymnáziu v Zlatých Moravciach. V roku 1941 úspešne zmaturoval a keďže bola matematika jeho láskou, rozhodol sa pre štúdium na Technickej univerzite v Bratislave, odbor stavebné inžinierstvo. Študentský život však robí plnohodnotným práve spoločnosť mladých, v ktorej sa človek pohybuje. Ján bol ubytovaný v internátnej škole vo Svoradove, kde sa hneď po nástupe do školy zapojil do katolíckych krúžkov. Tu sa zoznámil so zaujímavými osobnosťami kresťanského diania, medzi ktoré patril i profesor Tomislav Kolakovič. Často sa zúčastňoval jeho prednášok či duchovných cvičení a bol fascinovaný ponímaním kresťanstva, na aké tento profesor poukazoval. Časom začal i on sám viesť krúžky, ktoré mali okrem kresťanského i študijné zameranie. Po ukončení vysokoškolského štúdia zostal na škole pracovať ako asistent profesora, no sotva sa vtedajšia ŠtB dozvedela, že je aktívnym v rámci tzv. katolíckej akcie, z práce ho vyhodili. V roku 1950 ho poslali na manuálne práce do výrobne stavebných dielov v Sučanoch neďaleko Martina, kde bol šesť mesiacov. Zo začiatku pracoval ako robotník, no neskôr ho šéf preradil na prácu do laboratória, nakoľko zistil, že Ján nie je v oblasti stavebníctva nováčikom. Po polroku, keď bol v Bratislave zriadený celoslovenský podnik Prefabrikácie, bol preradený na technické oddelenie a hoci nikdy do strany nevstúpil, svojou odbornosťou a tvrdou prácou si získal dôveru zastával aj dôležité odborné funkcie. Mal možnosť prednášať na vysokej škole viac ako 25 rokov a zúčastňoval sa i rôznych zahraničných konferencií. Do starobného dôchodku odišiel v roku 1986 z funkcie vedúceho oddelenia vedy a výskumu. Vo vyšetrovni Štátnej bezpečnosti sa ocitol dvakrát, nakoľko sa režim pokúšal dostihnúť všetkých, ktorí aktívne pracovali s kresťanskou mládežou. Ján sa však naďalej tajne zúčastňoval kresťanských aktivít a bohoslužieb. V roku 1968 sa aktívne zúčastnil Diela koncilovej obnovy.
Hneď po nežnej revolúcii sa, už ako dôchodca, prihlásil ako dobrovoľník k budovaniu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH). Spočiatku pracoval na Ústredí KDH v Bratislave ako referent na sekretariáte ústredného tajomníka a od júla 1992 bol tajomníkom Poslaneckého klubu KDH v NR SR. Začiatkom roku 1995 inicioval založenie Združenia kresťanských dôchodcov (ktoré teraz nesie meno Združenie kresťanských seniorov Slovenska) a stal sa jeho prvým predsedom. Po dosiahnutí veku 80 rokov už do funkcie predsedu nekandidoval, bol zvolený za prvého čestného predsedu združenia a bol ním až do smrti. V roku 1995 sa tiež zúčastnil na zakladajúcom kongrese Európskej únie seniorov a bol zvolený za jedného z jej podpredsedov. Túto funkciu zastával až do roku 2001.
Ján Benček zomrel 2. mája 2016 v Bratislave.
V novembri 2019 udelilo Fórum kresťanských inštitúcii Jánovi Benčekovi in memoriam cenu Vy ste svetlo sveta, ktorá je najvyšším uznaním tejto inštitúcie, ktorá reprezentuje viac ako 60 kresťanských mimovládnych organizácií.

(zdroj: Ústav pamäti národa, archív KDH)

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach