Náš kandidát na prezidenta

ZDRUŽENIE  KRESŤANSKÝCH  SENIOROV  SLOVENSKA
Voľby prezidenta SR – 1. kolo 16. marca 2019

 

Predsedníctvo a Ústredie Združenia kresťanských seniorov Slovenska na svojom zasadaní 13.12.2018 v Bratislave prijalo uznesenie, v ktorom schválilo podporu kandidatúry Františka Mikloška v prezidentských voľbách v r.2019.

Milí priatelia, všetkým nám veľmi záleží na tom, kto sa o pár týždňov stane “prvým mužom” Slovenska. Som však presvedčená, že ten, kto sa ním stane, by mal byť človek s pevným charakterom, múdry a skúsený, vyznávajúci kresťanské hodnoty, človek s darom smelosti, ale aj zodpovednosti za našu krajinu. Zo všetkých kandidátov uchádzajúcich sa o post prezidenta je takýmto človekom iba jeden z nich – František Mikloško. Je to kandidát, ktorý spája všetkých kresťanov.
Preto vás všetkých prosím a vyzývam, nájdite si v sobotu 16. marca 2019  čas a choďte voliť kresťanského kandidáta Františka Mikloška za prezidenta Slovenska.
Mária Muchová, podpredsedníčka ZKS

Životopis Františka Mikloška

František Mikloško (2. 6. 1947) sa narodil v Nitre, kde v roku 1966 ukončil Strednú priemyselnú školu stavebnú. V roku 1971 absolvoval v Bratislave Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského, odbor matematika. V rokoch 1971 – 1983 pracoval v Ústave technickej kybernetiky SAV v Bratislave. V rokoch 1983 – 1989 striedavo pracoval ako robotník, striedavo nepracoval.
Od svojich vysokoškolských štúdií až do Nežnej revolúcie sa angažoval v tzv. tajnej cirkvi. Pracoval medzi vysokoškolskou mládežou, podieľal sa na tvorbe samizdatov, bol jedným zo zvolávateľov Sviečkovej manifestácie 25. marca 1988 v Bratislave.
V novembri 1989 sa stal členom Koordinačného výboru VPN. Za toto hnutie kandidoval vo voľbách 1990 do SNR. V rokoch 1990 – 2010 bol poslancom SNR, resp. NR SR. V rokoch 1990 až 1992 bol predsedom SNR za Verejnosť proti násiliu, v rokoch 1992 – 2008 bol poslancom za Kresťanskodemokratické hnutie, 2008 – 2010 za Konzervatívnych demokratov Slovenska.
V rokoch 2004 a 2009 kandidoval v priamych voľbách na prezidenta SR.
V roku 2001 spolu s Gabrielou Smolíkovou a Petrom Smolíkom mu bola udelená Cena Dominika Tatarku za dielo: Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989, I, II. Vydavateľstvo Michala Vaška 2000. V roku 2005 mu bola udelená stredoeurópska Cena sv. Vojtecha. V roku 2012 mu arménsky parlament udelil štátne vyznamenanie „Medaila cti“. V novembri 2018 mu Trnavská univerzita udelila titul Doctor honoris causa (Dr. h. c.). Od marca 2017 je členom Redakčnej rady Encyclopaedia Beliana.
Doteraz mu vyšli tieto knihy: „Nebudete ich môcť rozvrátiť (Z osudov katolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1943 – 1989)“. Bratislava, Archa 1991; „Čas stretnutí (Reflexie o ponovembrovej dobe)“. Bratislava, Kalligram 1996; „Desať spravodlivých (Ľudia, knihy, dokumenty 1985 – 2010)“. Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2011; „Znamenia čias (Slovenské súradnice 1982 – 2012)“. Bratislava, Hlbiny 2013. Kniha rozhovorov: „Ján Štrasser: František Mikloško (Rozhovory o dobe a ľuďoch)“, Bratislava, Slovart, 2016.
Od roku 2010 je na dôchodku, venuje sa publicistike, vystupuje na konferenciách, navštevuje školy, kde sa zúčastňuje na diskusiách so študentmi. Je ženatý s Janou, rod. Sasínovou, žije v Bratislave.
Zdroj: www.frantisekmiklosko.sk

Prezidentský program Františka Mikloška

1. Budem vykonávať prezidentskú funkciu podľa litery a ducha Ústavy SR. Budem svoje právomoci využívať naplno, ale nikdy ich nebudem prekračovať.
2. Za kľúčovú pokladám osobnú autoritu, ktorú si prezident buduje svojím celoživotným príbehom a spôsobom výkonu prezidentskej funkcie. Budem prezidentom občanov Slovenskej republiky. Budem ľudí spájať, nebudem koaličným ani opozičným prezidentom, vodidlom budú pre mňa základné normy slušnosti a spravodlivosti.
3. Chcem byť ako prezident predstaviteľom západného sveta a jeho hodnôt. Odmietam príklon k byzantskému svetu, ale aj návrat k dnešným formám lživých totalitných sľubov a hesiel skorumpovaného sveta. Urobím všetko pre to, aby Slovensko prestalo byť svetom korupcie, spojenej s cynickým vydieraním a vraždením.
4. Od roku 1989 vedieme dlhodobý zápas za  zdravú, kultúrnu a vzdelanú spoločnosť. Prezident nemá v týchto oblastiach veľké právomoci, ale môže navodzovať diskusie, ukazovať riešenia, byť varovným hlasom. Rovnako to platí aj pre oblasť digitalizácie, klimatických zmien a znečisťovania ovzdušia. Ako prezident budem týmto hlasom.
5. Podporujem Bezpečnostnú stratégiu Slovenskej republiky, zohľadňujúcu novú situáciu, ktorá vyplýva zo zmenenej mocenskej pozície Ruska. Integrácia v EÚ a NATO je inštitucionálnym vyjadrením civilizačnej príslušnosti Slovenskej republiky, posilňuje jej zahranično-politický vplyv a všestranne podporuje jej rozvoj. Pre Slovenskú republiku sa EÚ stala životným a hodnotovým priestorom a NATO obranným a bezpečnostným pilierom.
6. Dnešný otvorený svet je v pohybe. Som za jasné odlíšenie legálnej, ilegálnej migrácie a utečenectva a za spoľahlivé pravidlá ich regulácie.
7. Slovensko sa pri hľadaní svojej štátnosti až do dnešných dní rozpoltilo. Na jednej strane sa zrodil úspešný mýtus vodcu, ktorý nás bude viesť a chrániť. Na druhej strane stoja ľudia, ktorí chcú postaviť slovenskú realitu na kontinuite skutočných dejín od Cyrila a Metoda cez uhorské dejiny, Československú republiku až podnes, vidiac v nich bohatstvo a prirodzený slovenský podiel.  Hlásim sa k trpezlivému budovaniu demokratickej slovenskej štátnosti – na trajektórii tej druhej cesty.
8. Som veriaci kresťan a chcem sa riadiť zásadami kresťanstva. Náboženstvo na Slovensku zohralo pri obrane národných práv nezastupiteľnú úlohu. Keď sa však začalo spájať s nacionalizmom, tento začal vždy vyhrávať.
9. Budem ľudí počúvať, pýtať sa ich, pomáhať im. Budem prezidentom rozumu, citu a spájania ľudí.
10. Slovenská republika si nemôže dovoliť kráčať cestou, kde malá skupina vplyvných ľudí zneužíva štát a jeho orgány vo svoj vlastný prospech a svojimi rozhodnutiami vytvára spoločenské prostredie, v ktorom kritika môže byť umlčaná aj za cenu toho najhrubšieho násilia na človeku. Slovensko ako slušná krajina je mojou hlavnou víziou, s ktorou sa uchádzam o úrad prezidenta Slovenskej republiky.

Zdroj: www.frantisekmiklosko.sk

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach