KONGRES ESU 2024 V LEUVENE

V dňoch 8.-10. apríla 2024 sa v Leuvene konal XI. kongres Európskej únie seniorov (ESU). Kongres zvolil nového prezidenta ESU Stefaana Vercamera a jedným z viceprezidentov ESU sa stal predseda ZKS Peter Mach. Tento príspevok podrobnejšie informuje o priebehu a záveroch kongresu.

ÚLOHY A ZLOŽENIE KONGRESU
Kongres je najvyšším štatutárnym orgánom ESU. Riadny kongres sa v súčasnosti koná každých 5 rokov (v minulosti boli kongresy častejšie – každé 3 roky). Kongres schvaľuje základné dokumenty ESU (program a Stanovy) a volí funkcionárov ESU (prezidenta a viceprezidentov). Predchádzajúci (riadny) kongres sa konal v Sandanski – Bulharsko v roku 2019. V roku 2021 sa v Madride konal mimoriadny kongres pri príležitosti 25. výročia vzniku ESU.
Delegátmi kongresu s rozhodujúcim hlasom sú členovia Prezídia ESU, členovia výkonného výboru a zástupcovia členských organizácií podľa určeného kľúča. Na kongrese v Leuvene sa mohlo zúčastniť celkom 247 delegátov: 18 členov Prezídia, 54 členov výkonného výboru a 192 ďalších delegátov, ktorí zastupovali 27 členských organizácií. V ESU sa uplatňuje systém, že na rokovaní kongresu sa nemusia osobne zúčastniť všetci delegáti, ale neprítomní delegáti môžu splnomocniť iného delegáta, aby ich zastupoval. Na kongrese bolo osobne prítomných okolo 150 delegátov a pri voľbách bolo spolu s delegovanými hlasmi odovzdaných 167 hlasov.

ZASTÚPENIE ZKS NA KONGRESE
ZKS mohlo podľa určeného kľúča poslať na kongres v Leuvene celkom 8 delegátov (2 členov výkonného výboru + 6 ďalších delegátov). Základným limitujúcim faktorom pre účasť delegátov však bola otázka cestovných nákladov, keďže ESU hradila len účasť členov výkonného výboru a pre ostatných delegátov bolo potrebné hľadať sponzorov na úhradu nákladov. Predseda ZKS oslovil v januári členov Predsedníctva ZKS a Kontrolnej komisie ZKS s ponukou účasti na kongrese. Na základe prejaveného záujmu (a s prihliadnutím na základné komunikačné skúsenosti) Predsedníctvo ZKS vo februári 2024 určilo ako delegátov predsedu ZKS Petra Macha a projektového manažéra ZKS Miloša Nemečka – ako členov výkonného výboru ESU – a ako ďalších delegátov podpredsedníčky ZKS Máriu Muchovú a Danielu Ďuricovú, členku predsedníctva Annu Hribľanovú, predsedníčku ÚC 1 Máriu Draveckú, predsedu ÚC 4 Antona Krettera a členku Kontrolnej komisie Katarínu Darvašovú. Po diskusii s europoslancami za KDH sa podarilo získať podporu na úhradu časti nákladov a do Leuvenu nakoniec cestovala päťčlenná delegácia ZKS (Peter Mach, Miloš Nemeček, Anna Hribľanová, Mária Dravecká a Katarína Darvašová), ostatní 3 delegáti splnomocnili predsedu ZKS, aby hlasoval za nich, a tak sme využili všetky svoje mandáty.

LEUVEN PRED KONGRESOM
V posledných rokoch sa Leuven stal „hlavným mestom seniorov“, lebo sa tu konala väčšina akcií ESU, ktoré boli v Belgicku. Písali sme o ňom širšie v poslednom vlaňajšom čísle Generácií (4/2023). Prirodzene preto prvé kroky delegácie, ktorej 3 členky tu boli prvý raz, viedli na popoludňajšiu prechádzku mestom. Obdivovali sme námestie, radnicu aj katedrálu (aj keď len zvonku, lebo práve skončili návštevné hodiny a doslova „pred nosom“ nám ju zamkli). Ochutnali sme aj miestne pivo a potom sme sa už ponáhľali na prvé podujatie kongresu.
Prvým podujatím kongresu bola už tradične spoločná večera, na ktorej sa v pondelok 8. apríla stretli účastníci kongresu v hoteli Park Inn. Bola to príležitosť pre delegátov pozdraviť sa so starými priateľmi a zoznámiť sa s ďalšími účastníkmi. Prezidentka ESU An Hermans srdečne privítala podpredsedu Európskej ľudovej strany (EPP) a podpredsedu klubu EPP v Európskom parlamente Siegfrieda Muresana, ktorý v krátkom vystúpení pozdravil účastníkov a zaželal úspešný priebeh kongresu.

ÚVOD KONGRESU A POZDRAVY HOSTÍ
Kongres sa oficiálne začal v utorok 9. apríla v sídle provincie Vlaams-Brabant. Delegáti rokovali v najväčšej konferenčnej sále administratívnej budovy provincie a mali k dispozícii aj ďalšie priestory.
Rokovanie otvorila prezidentka ESU An Hermans, ktorá privítala hostí aj delegátov. Delegátov ďalej privítal Chris Taes, bývalý predseda provinčnej rady. Krátko predstavil miesto konania kongresu Leuven. Potešilo nás, že sme si väčšinu miest, ktoré odporúčal ako miestne pozoruhodnosti (radnica, katedrála, univerzita, knižnica) stihli pozrieť ešte v pondelok poobede po príchode do Leuvenu.
Manfred Weber, predseda EPP, pozdravil účastníkov kongresu formou videopríhovoru. Poďakoval An Hermans za jej obetavú prácu prezidentky ESU, ktorú si EPP vysoko váži. Zdôraznil, že nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu sú veľmi dôležité a povzbudil seniorov, aby sa na nich zúčastnili.
Úvodné vystúpenia uzavrel profesor Katolíckej univerzity Leuven a bývalý belgický minister spravodlivosti Koen Geens vystúpením, v ktorom zdôraznil, že je dôležité zostať optimistom, pokiaľ ide o súčasnosť, a zároveň sa usilovať o lepšiu budúcnosť – “lepší zajtrajšok”, čo bolo hlavným heslom kongresu.

PRACOVNÁ ČASŤ KONGRESU
V pracovnej časti kongres najprv schválil návrh programu a rokovací poriadok a zvolil volebnú komisiu.
Prezidentka ESU An Hermans, ktorá na kongrese skončila svoju funkciu, začala svoju správu poďakovaním za 11 rokov, počas ktorých bola prezidentkou ESU. Pripomenula, že funkciu prevzala po Bernardovi Wormsovi, ktorý sa ako čestný predseda ešte stále zúčastňuje na podujatiach ESU (aj keď, žiaľ, na tomto kongrese sa nemohol zúčastniť). ESU bola aktívnou súčasťou uplynulého obdobia, ktoré prinieslo pre celú spoločnosť aj pre seniorov významné zmeny. ESU pripravovala významné podujatia (letné školy, regionálne konferencie i telekonferencie) k aktuálnym témam. Medzi významné témy patrí predovšetkým demografický vývoj, digitalizácia a zdravotná i sociálna starostlivosť. ESU sa podieľala aj na príprave volebného programu EPP a má zmysluplné kontakty a získané cenné skúsenosti, aby mohla rozvíjať svoju budúcu činnosť. Činnosť ESU je každoročne zdokumentovaná vo výročnej správe, všetky výročné správy sú v elektronickej forme na webovej stránke www.esu-epp.eu.
Ďalšie vystúpenia v pracovnej časti mali generálny tajomník ESU Guido Dumon a pokladník ESU Etienne Vanderroost. Generálny tajomník ESU stručne zhodnotil organizačné otázky a pokladník komentoval písomne predložené výsledky hospodárenia za roky 2019-2023 a vyjadrenie audítorov. ESU nemá žiadne záväzky a hospodári s miernym prebytkom. Príjmami ESU sú granty od EPP a členské príspevky, výdavkami sú najmä náklady na organizovanie akcií. Potešila nás informácia, že pre rok 2024 sa výška členských príspevkov nemení a pre ZKS to znamená 450 €.

VYSTÚPENIE DUBRAVKY ŠUICA
Na kongrese sme po vystúpení prezidentky ESU An Hermans privítali podpredsedníčku Európskej komisie Dubravku Šuica, ktorá je v komisii zodpovedná za rezort demokracie a demografie. Jej príhovor mal názov „Demografická zmena – ďalšia veľká výzva pre EÚ“. Zdôraznila v ňom, že chceme spoločnosť, ktorej hnacou silou sú medzigeneračné väzby a spravodlivosť. Len tak sa môžeme prispôsobiť potrebám meniacej sa demografie a pracovného trhu a skutočne sa posunúť od “starnúcej” k “dlhovekej” spoločnosti. Pri tejto zmene sú seniori so svojimi cennými vedomosťami a skúsenosťami veľmi dôležití. Jej slová uznania celoživotných skúseností seniorov pozitívne rezonovali medzi všetkými účastníkmi.

VOĽBY PREZIDENTA ESU
Ako sme už uviedli, doterajšia prezidentka ESU An Hermans sa už dávnejšie rozhodla, že nebude kandidovať na ďalšie funkčné obdobie. Prezídium ESU už vlani vyzvalo, aby sa prihlásili kandidáti na obsadenie tejto funkcie. Výzvu nakoniec prijali 3 kandidáti, ktorí sa predstavili už vo februári na zasadaní výkonného výboru ESU v Bratislave. Podľa Stanov ESU museli kandidáti predložiť svoju kandidatúru podporenú vlastnou seniorskou organizáciou a ešte najmenej dvoma ďalšími seniorskými organizáciami. Ďalšou podmienkou kandidatúry bolo, že ju musí podporiť politická strana z kandidátovej krajiny, ktorá je členom EPP.
Kandidátmi na nového prezidenta ESU boli: Constantinos Phellas (62-ročný prorektor univerzity v Nicosii na Cypre), Stefaan Vercamer (62-ročný manažér podniku sociálneho bývania v meste Oudenaarde v Belgicku) a Rainer Wieland (67-ročný poslanec EP z Gerlingenu v nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Württembersko). Kandidáti pripravili pre delegátov písomne svoje životopisy a predstavy o budúcnosti ESU a postupne ich ústne prezentovali.
Voľba prezidenta ESU sa konala tajne hlasovacími lístkami, ktoré delegáti dostali od volebnej komisie v osobitnej miestnosti a po úprave ich vložili do volebnej schránky (v malom to pripomínalo priebeh volieb u nás). Prvé kolo hlasovania o prezidentovi ESU nerozhodlo, lebo žiaden kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov. S najmenším počtom hlasov vypadol Rainer Wieland a v druhom kole hlasovania (ktoré sa konalo rovnakým spôsobom ako prvé kolo) zvíťazil Stefaan Vercamer, ktorý získal 62,5% hlasov.
Novozvolený prezident ESU Stefaan Vercamer vyštudoval ekonómiu a sociálnu politiku a celoživotne sa venuje najmä sociálnej problematike. Zastával viaceré pozície na komunálnej, regionálnej i federálnej úrovni v Belgicku. V rokoch 2007 – 2019 bol poslancom belgického parlamentu a v rokoch 2010 – 2019 bol jedným z belgických zástupcov v Rade Európy. Je ženatý, má 4 deti a 4 vnúčatá. Slovensko navštívil vo februári tohto roku, keď sa zúčastnil na konferencii ESU a zasadaní výkonného výboru v Bratislave. Jeho kandidatúru na funkciu prezidenta ESU na základe rozhodnutia Predsedníctva ZKS podporilo aj ZKS.

VOĽBY VICEPREZIDENTOV ESU
ESU má podľa svojich Stanov 12 viceprezidentov, ktorí spolu s prezidentom, generálnym tajomníkom a pokladníkom tvoria Prezídium ESU. Podmienkou pre kandidatúru na viceprezidenta bolo, aby kandidáta navrhla niektorá členská organizácia ESU a podporila ho politická strana z jeho krajiny, ktorá je členom EPP. Na kongrese v Leuvene sa o funkciu viceprezidenta uchádzalo celkom 13 kandidátov:
– Nikolaj Andreev (Bulharsko),
– Heinz Becker (Rakúsko),
– Antonios Demetriades (Cyprus),
– Guido Dumon (Belgicko),
– Christina Gostner-von Stefenelli (Taliansko),
– Manfred Hopfengärtner (Nemecko),
– Peter Mach (Slovensko),
– Georg Männik (Estónsko),
– Gabriele Peus-Bispinck (Nemecko),
– Carmen Quintanilla (Španielsko),
– Mojca Skrinjar (Slovinsko),
– Cor Spreeuwenberg (Holandsko) a
– Stefaan Vercamer (Belgicko).
Keďže už pred voľbou viceprezidentov bolo oznámené, že Stefaan Vercamer bol zvolený za prezidenta ESU zostalo na viceprezidentov len 12 kandidátov. Všetci kandidáti sa delegátom kongresu predstavili a potom nasledovali tajné voľby, ktoré sa realizovali rovnakým spôsobom ako voľba prezidenta ESU. Jedinou odchýlkou bolo to, že delegáti mohli svoj hlas dať najmenej šiestim a najviac dvanástim kandidátom. Volebná komisia v stredu 10. apríla ráno oznámila, že nadpolovičnú väčšinu získalo 11 kandidátov, ktorí tým boli zvolení za viceprezidentov ESU. Nadpolovičnú väčšinu hlasov nezískal Nikolaj Andreev, a tak bude mať ESU v tomto volebnom období len 11 viceprezidentov.
Predseda ZKS Peter Mach je tretím zástupcom ZKS, ktorý sa v doterajšej 29-ročnej histórii ESU stal viceprezidentom (pred ním to boli zakladateľ a prvý predseda ZKS Ján Benček a podpredseda ZKS Ján Gurega). Túto voľbu vnímame nielen ako ocenenie jeho doterajšej aktivity vo výkonnom výbore ESU, ale aj ako uznanie postavenia nášho združenia v rámci ESU. Osobitne si vážime podporu jeho kandidatúry od partnerskej organizácie kresťanských seniorov z Českej republiky.

OKRÚHLE STOLY
Program kongresu obohatili 2 okrúhle stoly, z ktorých prvý uzatváral program prvého dňa kongresu a druhý otváral program druhého dňa.
Prvú diskusiu za okrúhlym stolom na tému “Európa, ktorú volíme” moderoval profesor Steven Van Hecke z Katolíckej univerzity v Leuvene. Diskutérmi pri tomto okrúhlom stole boli Peter Hefele (politický riaditeľ z Centra európskych štúdií Wilfrieda Martensa), Liesbet Sommen (bývalá riaditeľka odboru sociálnych vecí v kancelárii podpredsedu belgickej vlády) a Bram van Hecke (bývalý prezident Združenia mladých farmárov). Debata sa týkala predovšetkým tém, ktoré budú dominovať v agende nadchádzajúcich volieb do EÚ a ich vplyvu v nadchádzajúcich rokoch. Peter Hefele zdôraznil dôležitosť bezpečnosti ako kľúčovej otázky v nadchádzajúcich voľbách, Liesbet Sommen vyzdvihla naliehavosť riešenia klimatických zmien a Bram van Hecke upozornil na dlhodobé perspektívy pre mladých farmárov. Debata bola živá a pútavá, účastníci kongresu mali možnosť klásť otázky a podeliť sa o svoje pohľady na naliehavé problémy, ktorým dnes Európa čelí, a ktoré možno očakávať v budúcnosti.
Druhú diskusiu za okrúhlym stolom na tému „Občania robia rozdiel” moderoval Heinz K. Becker, bývalý europoslanec a viceprezident ESU (Rakúsko). Rečníkmi pri tomto okrúhlom stole boli Claus Bernhold (viceprezident Seniorenbund der CDU Nemecko), Mojca Škrinjar (prezidentka SDS Seniors Slovinsko), Eija Alakangas (Národná asociácia seniorov Fínsko) a Carmen Quintanilla (prezidentka Comisión Nacional de Mayores PP Španielsko). Ich príspevky zdôraznili významnú úlohu občanov pri formovaní spoločnosti a pri tvorbe zmien. Aj tieto vystúpenia boli podnetom pre diskusiu účastníkov kongresu.

UZNESENIE KONGRESU
Na základe návrhu, ktorý iniciovala Seniorská únia CDU Bádenska-Württemberska, prijal kongres uznesenie s názvom „Za lepší zajtrajšok – urobme rozdiel“. Rezolúcia zdôrazňuje význam spoločenskej angažovanosti v boji proti extrémizmu a nenávisti a zároveň zdôrazňuje hodnoty, na ktorých bolo založené európske zjednotenie. Ako jednotlivci, ktorí boli svedkami dôsledkov totalitných režimov a ktorí prispeli k povojnovému rozvoju Európy, sa jednotne staviame proti akémukoľvek oživeniu extrémistických ideológií. Náš záväzok voči mieru, bezpečnosti, ľudskej dôstojnosti a prosperite zostáva neochvejný.

POĎAKOVANIE AN HERMANS
Záverečná časť kongresu bola venovaná poďakovaniu doterajšej prezidentke ESU An Hermans a generálnemu tajomníkovi Guidovi Dumonovi, ktorí 11 rokov viedli ESU. Profesor Steven van Hecke pripravil peknú prezentáciu životnej dráhy An Hermans a Heinz K. Becker odovzdal spomienkové darčeky, ktorým dominovala fotokniha, zachytávajúca najdôležitejšie momenty jej kariéry. Dojímavá bola prezentácia videopozdravov, ktoré účastníci nahrali počas kongresu. Kongres tiež rozhodol o tom, že An Hermans bude čestnou prezidentkou ESU. Tešíme sa, že v tejto novej funkcii sa budeme ešte dlho s ňou stretávať na podujatiach ESU. Guido Dumon bol zvolený za viceprezidenta ESU, a tak zostáva tiež v spojení s ESU.

ZÁVER KONGRESU
Na záver kongresu vystúpil novozvolený prezident ESU Stefaan Vercamer. Poďakoval sa všetkým, ktorí pripravovali kongres a pričinili sa o to, že kongres bol mimoriadne úspešný.
Z Leuvenu si odnášame ducha spolupráce, inovácií a optimizmu na našu ďalšiu cestu vpred.

NÁVŠTEVA EP V BRUSELI
Po skončení kongresu navštívila delegácia ZKS v stredu 10. apríla popoludní Európsky parlament (EP) v Bruseli. Prezreli sme si najdôležitejšie miesta v budove EP a stretli sme sa s poslancami EP Miriam Lexmann a Ivanom Štefancom. Počas príjemného stretnutia sme informovali o priebehu kongresu ESU a diskutovali sme najmä o blížiacich sa voľbách do EP. Stretnutie sme využili aj na to, aby sme sa poďakovali europoslancom za to, že podporili účasť delegátov ZKS na kongrese refundáciou časti cestovných nákladov.

POVEDALI PO KONGRESE

Peter MACH
Bol to môj štvrtý kongres ESU a po organizačnej i obsahovej stránke ho hodnotím ako doteraz najlepší. Oceňujem mimoriadne dôstojné poďakovanie doterajšej prezidentke ESU An Hermans a generálnemu tajomníkovi ESU Guidovi Dumonovi. Zaslúžili si to!
Teším sa, že sa na kongrese mohla zúčastniť päťčlenná delegácia, ktorá dôstojne reprezentovala ZKS i Slovensko. Dôveru, ktorú som dostal zvolením za viceprezidenta ESU, vnímam ako záväzok a dúfam, že mi kolegovia z Predsedníctva ZKS pomôžu zodpovedne ho vykonávať.

Miloš NEMEČEK
Kongres ESU bol pre mňa opäť veľkou inšpiráciou a priniesol viacero poznatkov a skúseností, ako sa robí moderná kresťanskodemokratická a proseniorská politika a činnosť. Pridávam sa k názoru, že voľba Petra Macha za viceprezidenta bola ocenením práce ZKS i jeho osobne a súčasne som presvedčený, že v tejto funkcii bude pre ESU výrazným prínosom pre svoje organizačné aj odborné kvality a ochotu vždy pomôcť.

Katarína DARVAŠOVÁ
Som rada, že som sa mohla zúčastniť na kongrese. Účasť mi skutočne rozšírila obzor o našej organizácii – ZKS a dôležitosti nášho členstva v ESU. Spoznala som mnohých členov seniorských organizácií v rámci Európy. Ukázalo sa aj postavenie predsedu ZKS Petra Macha, ktorý bol zvolený za viceprezidenta ESU a to štvrtým najvyšším počtom hlasov spomedzi 12 navrhnutých kandidátov. Verím, že sa mu v novej pozícii bude dariť a že poznatky z nej uplatní aj pri vedení ZKS, jeho rozširovaní a zveľaďovaní.
Zaujímavá bola aj prehliadka belgického mesta Leuven a Európskeho parlamentu v Bruseli aj stretnutie s poslancami EP – Miriam Lexman a Ivan Štefanec. Toto všetko mi rozšírilo obzor pre moje členstvo v ZKS a prácu v ňom.

Mária DRAVECKÁ
Leuven ma veľmi upútal svojou krásnou architektúrou aj históriou starodávneho katolíckeho univerzitného mesta .Ďakujem Petrovi Machovi, že nám ho predstavil hneď prvý deň.
Na konferencii vládla veľmi príjemná a priateľská atmosféra. Zúčastnila som sa viacerých neformálnych rozhovorov aj príjemných chvíľ strávených s českou delegátkou pani Lidmilou Němcovou. S delegátmi z Bulharska, ktorí sedeli vedľa mňa, som mala možnosť okrem aktuálnych tém zaspomínať na naše vyslanie do Bulharska v 90.-tych rokoch.
Oslovili ma témy okrúhlych stolov zaoberajúce sa hodnotami EU a ich presahom do budúcnosti. Chýbala mi však zmienka o ochrane života a dôstojnosti človeka, najmä pre seniorov aktuálna otázka eutanázie. Táto téma by mohla byť navrhnutá na debaty na najbližších stretnutiach.

Anna HRIBĽANOVÁ
Aj keď je náš klub v ZKS iba krátko, o to viac si vážim, že som sa na kongrese ESU mohla zúčastniť. Celé rokovanie ESU ako aj návšteva európskeho parlamentu a stretnutie s europoslancami boli pre mňa veľmi inšpirujúce a podnetné pre ďalšiu prácu pre seniorov.

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach