List predsedníčky ESU An Hermans k Medzinárodnému dňu starších ľudí 1.10.2022

List predsedníčky ESU An Hermans
k Medzinárodnému dňu starších ľudí Organizácie Spojených národov
01.10.2022

1. októbra 2022 oslavujeme na celom svete Medzinárodný deň starších ľudí (UNIDOP). Tento rok je celkovou témou “Odolnosť starších ľudí v meniacom sa svete”. Ako každý rok sa my ako Európska únia seniorov (ESU) zúčastňujeme na tejto každoročnej oslave aj tento rok, pričom zdôrazňujeme najmä “Odolnosť a prínos starších žien”.

Ako staršia generácia to vieme a zažívame: starší ľudia sú heterogénna skupina. Životný cyklus každého človeka, jeho životné prostredie, jeho vzdelanie, jeho osobné zdravie … a toľko ďalších charakteristík ovplyvňuje spôsob, akým starneme, určite aj pohlavie. V našom starnúcom svete, kde muži a ženy často pociťujú mnoho rovnakých základných účinkov starnutia, sa tiež stretávajú s mnohými značnými rozdielmi. Posledné tri roky priniesli hlboké otrasy vo svetovom zdravotníctve, sociálno-ekonomickom a environmentálnom sektore, pričom pandémia a vplyvy súvisiace s klímou sa prejavili na celom svete. Tieto účinky sú naďalej veľmi významné. Uznanie životne dôležitých príspevkov starších osôb a starších žien a začlenenie ich hlasov, perspektív a potrieb je rozhodujúce pre vytvorenie politík reagujúcich na miestne, národné a globálne výzvy.

Pred niekoľkými mesiacmi, 14. júna, na Svetový deň povedomia o zneužívaní starších, vydala nezávislá expertka na uplatňovanie všetkých ľudských práv staršími osobami Claudia Mahlerová toto vyhlásenie: “Na celom svete sú tisíce starších žien naďalej umlčané pretrvávajúcimi diskriminačnými spoločenskými postojmi a nedostatkom pozornosti zneužívaniu a násiliu. V roku 2020 približne každý šiesty človek vo veku 60 a viac rokov zažil nejakú formu zneužívania v komunitnom prostredí. Počas pandémie COVID-19 sa výrazne zvýšila miera násilia páchaného na starších osobách vrátane starších žien a prípadov domáceho násilia. V tejto nedávnej súvislosti existuje kritická potreba uznať a zdokumentovať rozsah, v akom je násilie páchané na starších ženách rozšírené v našich starnúcich spoločnostiach.
Násilie páchané na starších ženách zostáva v mnohých spoločnostiach nevyslovenou otázkou a tabu založeným na hlboko zakorenených sexistických a ageistických predsudkoch a stereotypoch a diskriminačných kultúrnych a spoločenských normách. Dynamika moci a nerovnosti vedúce k emocionálnemu, finančnému, materiálnemu, fyzickému a sexuálnemu násiliu sa pravdepodobne s vyšším vekom zhoršia.”

Osvetlime priesečník medzi vekom a pohlavím, ktorý znásobuje a ovplyvňuje rizikové faktory starnutia a starnúcej spoločnosti. Nerovnosti sa vo vyššom veku zvyčajne prehlbujú z dôvodu nevýhod a diskriminácie nahromadených počas celého životného cyklu. Staršie ženy, ktoré zažili kombinovaný účinok ageizmu a sexizmu, trpia mnohými nerovnosťami, napr. v prístupe k zamestnaniu, primeraným dôchodkom, zdravotnej starostlivosti atď.

Oslava UNIDOP 2022 v tomto roku
 uznajme osobitný prínos a výzvy starších žien, ktoré často zasvätili veľkú časť svojho života svojim rodinám, komunitám a širšej spoločnosti;
 zdôrazňujme odolnosť starších žien voči environmentálnym, sociálnym, hospodárskym a celoživotným nerovnostiam;
 vyzvime členské štáty, politické strany a občiansku spoločnosť, aby do centra všetkých politík zahrnuli staršie ženy a zabezpečili rodovú rovnosť a rovnosť pre všetkých.

Chcela by som vás a vašu organizáciu pozvať, aby ste sa k nám pripojili a zdôraznili tento deň a venovali mu potrebnú pozornosť.

An Hermans
Predsedníčka ESU

 

UNIDOP od roku 1990:

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (rezolúciou 45/106) 14. decembra 1990 vyhlásilo 1. október za Medzinárodný deň starších ľudí.

Predchádzali tomu iniciatívy ako Viedenský medzinárodný akčný plán o starnutí – ktorý bol prijatý Svetovým zhromaždením o starnutí v roku 1982 – a neskôr v tom istom roku ho schválilo Valné zhromaždenie OSN.

V roku 1991 Valné zhromaždenie (rezolúciou 46/91) prijalo zásady OSN pre staršie osoby.

V roku 2002 druhé svetové zhromaždenie o starnutí prijalo Madridský medzinárodný akčný plán o starnutí s cieľom reagovať na príležitosti a výzvy starnutia obyvateľstva v 21. storočí a podporiť rozvoj spoločnosti pre všetky vekové kategórie.

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach