Informácia o ZKS

Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Združenie kresťanských seniorov Slovenska (ZKS) je občianskym združením podľa zákona SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Sídlom združenia je Bratislava, Bajkalská 25, 1.poschodie, kanc. 105, PSČ 821 01.
Predsedom ZKS je Doc. RNDr. Jozef Mikloško, DrSc., bytom Malokarpatská 22, 900 21 Svätý Jur,     , e-mail jozef.miklosko@gmail.com
Dôvodom vzniku ZKS bolo, že seniori, najmä kresťanskí, z ktorých mnohí prešli útrapami 2. svetovej vojny a všetci 40-ročným útlakom totalitnej komunistickej moci, sú si vedomí potreby obrodzovať spoločnosť, ale i samých seba. Vedia, že náš národ si svoju identitu zachoval tým, že zostal verný kresťanským princípom, ktoré nám priniesli slovanskí apoštoli a ktoré sme rozvíjali až doteraz, napriek mnohým prekážkam počas našej histórie.
Združenie má za cieľ rozvíjať duchovné a hmotné dobro staršej generácie, nielen súčasnej, ale aj našich detí a vnúčat. Chce rozvíjať občianske, národné a kresťanské povedomie členov, a pritom rešpektovať práva ostatných skupín občanov. Dôstojnosť staršieho človeka si vyžaduje, aby jeho úroveň pokrývala životné potreby vrátane jeho duchovnej a kultúrnej dimenzie. Pri vytváraní podmienok a presadzovaní týchto oprávnených požiadaviek združenie spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako aj s občianskymi združeniami s podobným zameraním. Združenie nie je politickou organizáciou, ale sleduje spoločenské dianie u nás i v zahraničí a informuje o ňom svojich členov. Spolupracuje s politickými stranami najmä kresťanského zamerania a podporuje svojou činnosťou ich snaženia najmä v sociálnej oblasti a v problematike rodiny, hlavne viacdetnej.
V súlade so svojimi cieľmi ZKS sa stará o duchovné, spoločenské a kultúrne vzdelávanie svojich členov a usmerňuje ich aktivity v obci alebo jej časti, vo farnosti, v územných celkoch, ale aj v štáte a v medzinárodnej spolupráci. Organizuje podujatia rôzneho druhu: stretnutia, semináre, prednášky, inštruktáže, poznávacie a kultúrne zájazdy, púte, návštevy rôznych podujatí a pod. Na činnosť potrebuje finančné a hmotné prostriedky, a tieto získava z menšej časti z vyberania členského a väčšej časti získavaním z projektov schválených príslušnými orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako i rôznych sponzorov za podmienok platných predpisov.
Na zabezpečenie týchto cieľov slúži organizačná štruktúra ZKS: klub, ktorý je základnou organizačnou jednotkou, a orgány, ktoré sú územné centrum a ústredné orgány.
Klub môže založiť minimálne 5 záujemcov svojím rozhodnutím v obci, meste alebo jeho časti, zvyčajne pri miestnej farnosti. Podmienkou vzniku klubu je mať minimálne 5 členov, horný počet členov sa neurčuje. Svoj úmysel oznámi územnému centru podľa svojho pôsobiska priložením krátkeho zápisu z ustanovujúceho stretnutia a s oznámením výsledku volieb, s adresou zvoleného predsedu a počtom zakladajúcich členov klubu. Toto centrum oznámi založenie Ústrediu ZKS, ktoré vydá klubu zriaďovaciu listinu. Potom klub plní pre svojich členov úlohy podľa ich odsúhlasenia na území, v ktorom pôsobí, a pritom spolupracuje s miestnymi orgánmi, organizáciami i jednotlivcami. Podrobnosti o právach a povinnostiach klubu a jeho predsedu sú v stanovách ZKS a v organizačnom a finančnom poriadku.
V každom vyššom územnom celku SR (VÚC) zriaďuje Ústredie ZKS svoje územné centrum (ÚC). Predtým Ústredie zvolá zhromaždenie zástupcov klubov v území, určí počet delegátov klubov na zhromaždení, na ktorom si delegáti zvolia svojho predsedu, členov predsedníctva a kontrolnú komisiu. Potom Ústredie vydá ÚC zriaďovaciu listinu. Predseda ÚC je štatutárnym orgánom ÚC v území, riadi činnosť predsedníctva, rokuje s predstaviteľmi orgánov a organizáciami o zámeroch a potrebách združenia vo VÚC a je členom Ústredia ZKS. Najdôležitejšou úlohou predsedu ÚC spolu s predsedníctvom je rozširovanie členskej základne v území a zakladanie nových klubov.
V časti VÚC, kde sú v blízkosti seba tri alebo viac klubov, sa môže po dohode týchto klubov vytvoriť obvodné alebo mestské centrum, a to po odsúhlasení predsedníctva ÚC a vydaní zriaďovacej listiny Ústredím ZKS. Zriadenie OC alebo MC je možné a nie je povinné a záleží od dobrovoľného rozhodnutia klubov v nich, s tým, že poveria centrum vecami, v ktorých ich zastupuje najmä v styku s verejnoprávnymi orgánmi. Pritom centrum koordinuje tak ÚC, ako aj kluby vo svojej pôsobnosti.
Ústrednými orgánmi združenia sú: Valné zhromaždenie, predseda, predsedníctvo kontrolná komisia a Ústredie.
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom ZKS, ktoré zvoláva predseda každé dva roky a tvoria ho delegáti klubov a členovia Ústredia. VZ volí predsedu, podpredsedov, predsedníctvo a kontrolnú komisiu a schvaľuje stanovy združenia a ich zmeny. Valné zhromaždenie 28.8.2016 v Ružomberku za svojho predsedu zvolilo Jozefa Mikloška.
Predseda ZKS zodpovedá Valnému zhromaždeniu za vedenie a činnosť združenia a je volený na dva roky. Predsedá predsedníctvu a Ústrediu ZKS a zodpovedá za koordináciu územných centier. Zastupuje združenie navonok voči ústredným orgánom štátnej a najmä verejnej správy a voči ostatným organizáciám na celoštátnej úrovni. Organizuje prípravu programov ZKS na činnosť a pôsobenie združenia a vypracovanie stanov a ostatných vnútorných predpisov a ich zmien a doplnení. Kontroluje s predsedníctvom činnosť kontrolnej komisie, ktorá je v plnení svojich právomocí samostatná.
Členská základňa ZKS: Ku koncu roka 2017 malo združenie 4500 členov v 75 kluboch SR. Kluby spadajú do územia každého z 8 územných centier, s rôznym rozložením počtu (najviac klubov – 14 – je v Prešovskom ÚC, najmenej v Banskobystrickom ÚC – 3 – a v Trnavskom: tiež 3 kluby). Jednotlivé kluby majú rôzny počet členov, najčastejšie medzi 40 až 70 členmi. Najväčším je klub v Hlohovci so 450 členmi.
Združenie používa svoje logo. Predstavuje ho rybárska loďka apoštolov rybárov, do ktorej nastúpil Ježiš spolu s nimi, aby sa preplavil na druhý breh Genezaretského jazera. Keď boli ďalej od brehu, zrazu sa strhla búrka, že vlny sa prevaľovali cez loďku a hrozilo, že sa prevrhne. Apoštoli sa báli o svoj život, Ježiš však spal. Začali ho budiť: „Pane, zachráň nás, hynieme!“ On im povedal: „Čo sa bojíte, vy maloverní?“ Vstal a rozkázal búrke i moru, ktoré sa hneď utíšili.
Tento výjav charakterizuje nás ľudí, našu slabú vieru a naše spoliehanie sa na seba. Keď je už toho veľa, spomenieme si na pomoc a milosrdenstvo Ježiša. On nám pomôže, keď je naša viera úprimná, utíši naše vnútro, i keď sa niekedy vonkajšie okolnosti nezmenia. Istota človeka i spoločnosti bez Boha trvá krátko a človeka sklame.
Obraz nášho loga si má často pripomínať každý člen ZKS a brať si z neho poučenie.
Kluby spolupracujú s vedením obce a farnosti a snažia sa byť pre svoje okolie podľa svojich podmienok užitočné. Sústreďujú sa na svojich členov, aby sa vytvorilo spoločenstvo, v ktorom sa môžu vzdelávať, realizovať, ale i spoločensky a kultúrne sa vyžiť. Na to sa organizujú prednášky, stretnutia, zájazdy, púte a pod. Na to sa využívajú financie od obce alebo mesta podľa platných predpisov, pričom svojím podielom prispievajú aj členovia a klub zo zaplateného členského (2 € ročne), ktorého polovica zostáva klubu a ostatok sa odvádza územnému centru a Ústrediu.
O morálny a intelektuálny rast svojho členstva cez vybraných delegátov z klubov sa starajú ÚC a v rámci celého Slovenska Ústredie ZKS. Toto aspoň raz do roka organizuje konferenciu resp. seminár na rôzne témy. Celkove sa konalo za 22 rokov viac 26 podujatí, najmä pre potreby a využitie v práci klubov. Z viacerých významnejších sa vydali aj zborníky.
Medzinárodnú spoluprácu – najmä so seniormi Rakúska, Českej republiky a Maďarska – máme najmä prostredníctvom členstva v Európskej únii seniorov (EÚS). Sú to združené organizácie seniorov pri kresťanských a ľudových stranách EPP-ED v Európskom parlamente. EÚS má svoje sídlo v Bruseli, na jeho čele je prezident, v súčasnosti Dr. Bernhard Worms. Spoločne s EÚS sme na Slovensku usporiadali napr. seminár v r. 1999 „Žiť medzigeneračnú solidaritu ako deti jedného Otca“, v r. 2003 „Seniori Rakúska, Maďarska a Slovenska si podávajú ruky do novej Európy“, ako aj  podujatie „Deň dialógu kultúr národov strednej Európy“ za prítomnosti poslancov EPP-ES a prezidenta ESU Dr. Bernharda Wormsa.
Milý návštevník, pokiaľ si v seniorskom veku, porozmýšľaj o tom, či neprídeš medzi nás posilniť naše rady so svojou skúsenosťou a poznatkami. Radi ťa medzi nami privítame v niektorom z našich klubov, alebo ak máš odvahu a chuť, pomôž po vyhľadaní aspoň štyroch ďalších seniorov záujemcov založiť ďalší klub ZKS. Pokiaľ si mladší, daj tento materiál niekomu zo svojej rodiny alebo známym.

 

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach